Z drżących ust niemy krzyk wypływa Roz­chodzący się fa­lami po białym piasku Z nadzieją że usłyszysz. Wołam Cię po imieniu żebyś przyszedł mi z pomocą Pomóc możesz mi tyl­ko Ty Tyl­ko Ty mym wybawcą.


z drżących-ust-niemy-krzyk-wypływa-roz­chodzący ę-fa­lami-po białym-piasku-z-nadzieją-że usłyszysz-wołam-cię-po imieniu-żebyś
angel des penseursz drżącychustniemykrzykwypływaroz­chodzący sięfa­lamipo białympiaskunadziejąże usłyszyszwołamciępo imieniużebyśprzyszedłmi z pomocąpomócmożeszmi tyl­kotytyl­koty mymwybawcąz drżących ustust niemyniemy krzykkrzyk wypływawypływa roz­chodzący sięroz­chodzący się fa­lamifa­lami po białympo białym piaskupiasku zz nadziejąnadzieją że usłyszyszwołam cięcię po imieniupo imieniu żebyśżebyś przyszedłprzyszedł mi z pomocąmi z pomocą pomócpomóc możeszmożesz mi tyl­komi tyl­ko tyty tyl­kotyl­ko ty mymty mym wybawcąz drżących ust niemyust niemy krzykniemy krzyk wypływakrzyk wypływa roz­chodzący sięwypływa roz­chodzący się fa­lamiroz­chodzący się fa­lami po białymfa­lami po białym piaskupo białym piasku zpiasku z nadziejąz nadzieją że usłyszyszwołam cię po imieniucię po imieniu żebyśpo imieniu żebyś przyszedłżebyś przyszedł mi z pomocąprzyszedł mi z pomocą pomócmi z pomocą pomóc możeszpomóc możesz mi tyl­komożesz mi tyl­ko tymi tyl­ko ty tyl­koty tyl­ko ty mymtyl­ko ty mym wybawcą

Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie. -Galileo Galilei (Galileusz)
nie-możesz-człowieka-nau­czyć-nicze­go-możesz mu tyl­ko-pomóc-od­na­źć-to w sobie