Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka.


z dro­biazgów-życiowych-wy­kona­nych-wiel­kim-ser­cem-pow­sta­-wiel­kość-człowieka
stefan wyszyńskiz dro­biazgówżyciowychwy­kona­nychwiel­kimser­cempow­sta­jewiel­kośćczłowiekaz dro­biazgów życiowychżyciowych wy­kona­nychwy­kona­nych wiel­kimwiel­kim ser­cemser­cem pow­sta­jepow­sta­je wiel­kośćwiel­kość człowiekaz dro­biazgów życiowych wy­kona­nychżyciowych wy­kona­nych wiel­kimwy­kona­nych wiel­kim ser­cemwiel­kim ser­cem pow­sta­jeser­cem pow­sta­je wiel­kośćpow­sta­je wiel­kość człowiekaz dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kimżyciowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cemwy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­jewiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kośćser­cem pow­sta­je wiel­kość człowiekaz dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cemżyciowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­jewy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kośćwiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka

Wiel­kość człowieka mie­rzy­my wiel­kością wolności.Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej.Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem.Mi­ja je­den dzień cze­kasz z utęsknieniem Gdy ko­lej­ny mi­nie życie tra­ci smak Bro­nisz się przed błędu popełnieniem Myślisz, kiedy zno­wu po­wiesz tak. Two­ja dro­ga pełna przeszkód i zakrętów Wciąż sa­mot­nie sta­rasz dojść się do jej dna Próbu­jesz uciec z życia pędu Gdyż miłość zła wy­pełnia Cię do cna... Wciąż myślisz o wiel­kim uczuciu Cze­kasz aż z ser­ca ule­ci Ci strach Żyjesz w bólu wiel­kiego poczuciu Może osiągniesz swój cel w swoich snach.Każdy człowiek, które­go po­tom­ność naz­wała wiel­kim, każdy człowiek, które­mu po­wiodło się w życiu, osiągnął wiel­kość bądź suk­ces na ty­le właśnie, na ile zdołał sku­pić się na ce­lu i kon­sekwen­tnie dążyć w jed­nym wy­tyczo­nym kierunku.Do­daj małe do małego, a pow­sta­nie wiel­ki stos.