Z głupotą sa­mi bo­gowie wal­czą nadaremno. Mit der Dum­mheit kämpfen Götter sel­best ver­ge­bens. (niem.) 


z głupotą-­mi-bo­gowie-wal­czą-nadaremno-mit-der-dum­mheit-kämpfen-götter-sel­best-ver­ge­bens-niem 
friedrich von schillerz głupotąsa­mibo­gowiewal­cząnadaremnomitderdum­mheitkämpfengttersel­bestver­ge­bensniem z głupotą sa­misa­mi bo­gowiebo­gowie wal­cząwal­czą nadaremnomit derder dum­mheitdum­mheit kämpfenkämpfen göttergötter sel­bestsel­best ver­ge­bensz głupotą sa­mi bo­gowiesa­mi bo­gowie wal­cząbo­gowie wal­czą nadaremnomit der dum­mheitder dum­mheit kämpfendum­mheit kämpfen götterkämpfen götter sel­bestgötter sel­best ver­ge­bensz głupotą sa­mi bo­gowie wal­cząsa­mi bo­gowie wal­czą nadaremnomit der dum­mheit kämpfender dum­mheit kämpfen götterdum­mheit kämpfen götter sel­bestkämpfen götter sel­best ver­ge­bensz głupotą sa­mi bo­gowie wal­czą nadaremnomit der dum­mheit kämpfen götterder dum­mheit kämpfen götter sel­bestdum­mheit kämpfen götter sel­best ver­ge­bens

Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej. Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.) Z głupotą sami bogowie walczą nadaremno.Dro­ga do gwiazd nie jest łat­wa z ziemi. Non est ad as­tra mol­lis e ter­ris via. (łac.) The­re is no easy way from the ear­th to the stars. (ang.) Není lehká ces­ta ze země ke hvězdám. (czes.) Der Weg von der Er­de zu den Ster­nen ist nicht eben. (niem.) Wszel­ka, mój bra­cie, teoria jest szara, Zielo­ne zaś jest życia drze­wo złote. Grau, teurer Freund, ist al­le Theorie Und grün des Le­bens gol­dner Baum. (niem.) Pan Bóg nie gra w kości! Der Her­rgott würfelt nicht. (niem.) - Czołgać się? - rzekł z oburze­niem - to niegod­ne człowieka. - I poszedł da­lej dum­nie na klęczkach.