Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.) 


z his­to­rii-na­rodów-możemy ę-nau­czyć-że na­rody-nicze­go-nie nau­czyły ę-z historii-we-learn-from-his­to­ry-that-we do not
georg wilhelm friedrich hegelz his­to­riina­rodówmożemy sięnau­czyćże na­rodynicze­gonie nau­czyły sięz historiiwelearnfromhis­to­rythatwe do nothis­to­ryang z his­to­rii na­rodówna­rodów możemy sięmożemy się nau­czyćże na­rody nicze­gonicze­go nie nau­czyły sięnie nau­czyły się z historiiwe learnlearn fromfrom his­to­ryhis­to­ry thatthat we do notwe do not learnlearn fromfrom his­to­ryz his­to­rii na­rodów możemy sięna­rodów możemy się nau­czyćże na­rody nicze­go nie nau­czyły sięnicze­go nie nau­czyły się z historiiwe learn fromlearn from his­to­ryfrom his­to­ry thathis­to­ry that we do notthat we do not learnwe do not learn fromlearn from his­to­ry

Rządy nie uczą się nicze­go. Tyl­ko ludzie się uczą. Go­ver­nmen­ts ne­ver learn. On­ly peop­le learn. (ang.) Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się. Learn, learn, learn! (ang.) Ler­nen, ler­nen und nochmals ler­nen. (niem.) Cze­go nie możemy się nau­czyć, umiemy tyl­ko zazdrościć. Z cyk­lu po­wieści Kiedyś na lek­cji his­to­rii, wpa­da mąż nau­czy­ciel­ki i mowi - jol­ka poz­wol na chwilę nau­cztciel­ka na to  -wra­cam za pięć minet Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie.