Z kłam­stwem w ser­cu nie tyl­ko żyć, ale i um­rzeć nie można.


z kłam­stwem-w ser­cu-nie tyl­ko-żyć-ale-i um­rzeć-nie można
wacław berentz kłam­stwemw ser­cunie tyl­kożyćalei um­rzećnie możnaz kłam­stwem w ser­cuw ser­cu nie tyl­konie tyl­ko żyćale i um­rzeći um­rzeć nie możnaz kłam­stwem w ser­cu nie tyl­kow ser­cu nie tyl­ko żyćale i um­rzeć nie możnaz kłam­stwem w ser­cu nie tyl­ko żyć

Kłam­stwem świat prze­jedziesz, ale na­zad nie wrócisz.Z kłam­stwem jak z nar­ko­tykiem, można się od niego uzależnić.Zrań mnie prawdą, ale nig­dy nie po­cie­szaj kłam­stwem .Prze­mil­cze­nie nie jest kłam­stwem, tyl­ko niewy­powie­dzianą prawdą.Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy.tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ: