Z każdej sy­tuac­ji jest kil­ka wyjść - każde na in­nym poziomie.


z każdej-sy­tuac­ji-jest kil­ka-wyjść- każde-na in­nym-poziomie
wiesław brudzińskiz każdejsy­tuac­jijest kil­kawyjść każdena in­nympoziomiez każdej sy­tuac­jisy­tuac­ji jest kil­kajest kil­ka wyjść każde na in­nymna in­nym poziomiez każdej sy­tuac­ji jest kil­kasy­tuac­ji jest kil­ka wyjść każde na in­nym poziomiez każdej sy­tuac­ji jest kil­ka wyjść

Pod­czas każde­go zacho­du słońca, każde­go dnia. Idąc czer­wo­nym chod­ni­kiem, a później siedząc na par­ko­wej ław­ce i po­pijając her­batę z ter­mo­su. W każdej chwi­li swo­jego życia przy­tulam się do wspom­nień o Nim, o Je­go uśmie­chu, oczach i wspólnych pow­ro­tach, które kiedyś składały się na cały mój Świat.Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.Kiedy się ko­goś bar­dzo kocha, a nie może się obok niego być, to właśnie ta oso­ba jest każde­go dnia, w każdej chwi­li i w każdej mi­nucie obok, tak nap­rawdę wca­le nie siędząc w pob­liżu, nie mówiąc, na­wet nie milcząc.Po­mimo w jak trud­nej właśnie jes­teś sy­tuac­ji, po­mimo, jak bar­dzo bo­li Cię dusza - uśmie­chnij się. Choćby nieśmiało i pra­wie niezauważal­nie... Spraw, by in­nym zat­roska­nym ulżyło, choć odrobinę.Dla każde­go człowieka miłość jest czym in­nym ...Każde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości.