Z ko­bieta­mi często jest jak z kon­struk­to­rami aut, próbując nap­ra­wić ideał tworzą kom­pletną beznadzieje.


z ko­bieta­mi-często-jest jak z kon­struk­to­rami-aut-próbując-nap­ra­wić-ideał-tworzą-kom­pletną-beznadzieje
ryderz ko­bieta­miczęstojest jak z kon­struk­to­ramiautpróbującnap­ra­wićideałtworząkom­pletnąbeznadziejez ko­bieta­mi częstoczęsto jest jak z kon­struk­to­ramijest jak z kon­struk­to­rami autpróbując nap­ra­wićnap­ra­wić ideałideał tworzątworzą kom­pletnąkom­pletną beznadziejez ko­bieta­mi często jest jak z kon­struk­to­ramiczęsto jest jak z kon­struk­to­rami autpróbując nap­ra­wić ideałnap­ra­wić ideał tworząideał tworzą kom­pletnątworzą kom­pletną beznadziejez ko­bieta­mi często jest jak z kon­struk­to­rami autpróbując nap­ra­wić ideał tworząnap­ra­wić ideał tworzą kom­pletnąideał tworzą kom­pletną beznadziejepróbując nap­ra­wić ideał tworzą kom­pletnąnap­ra­wić ideał tworzą kom­pletną beznadzieje

Wszys­cy jes­teśmy kon­struk­to­rami włas­ne­go lo­su, żyjący­mi w ścianach czasu. -Henry Wadsworth Longfellow
wszys­cy-jes­teśmy-kon­struk­to­rami-włas­ne­go-lo­su-żyjący­mi-w ścianach-czasu
ko­bieta piękna w mądry sposób jest jak światło w kom­po­zyc­ji  -Starlight
ko­bieta-piękna-w mądry-sposób-jest jak światło-w kom­po­zyc­ji 
Gdy na­ruszy się de­likatną kon­struk­cję dziec­ka, jak do­rośnie na­dal będzie bu­dowało tyl­ko dom­ki z kart... -Papillondenuit
gdy-na­ruszy ę-de­likatną-kon­struk­cję-dziec­ka-jak do­rośnie-na­dal-będzie-bu­dowało-tyl­ko-dom­ki-z kart
Aut bibat, aut abeat-niech pije albo niech sobie idzie. -Cyceron
aut-bibat-aut-abeat-niech-pije-albo-niech-sobie-idzie