Z po­godą to jak z hu­morem, właści­wie nig­dy nie wiado­mo, kiedy się zmieni i do ja­kiego stopnia.


z po­godą-to jak z hu­morem-właś­wie-nig­dy-nie wiado­mo-kiedy ę-zmieni-i do ja­kiego-stopnia
krystyna siesickaz po­godąto jak z hu­moremwłaści­wienig­dynie wiado­mokiedy sięzmienii do ja­kiegostopniaz po­godą to jak z hu­moremwłaści­wie nig­dynig­dy nie wiado­mokiedy się zmienizmieni i do ja­kiegoi do ja­kiego stopniawłaści­wie nig­dy nie wiado­mokiedy się zmieni i do ja­kiegozmieni i do ja­kiego stopniakiedy się zmieni i do ja­kiego stopnia

Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego.Ni­by szedłem cały dzień pros­to drogą, ale właści­wie to tak, jak­bym szedł w kółko. Bo nig­dzie nie chciałem prze­cież dojść.Trze­ba uważać, kiedy wy­powiada się życze­nie. Nig­dy nie wiado­mo, kto może słuchać.Kiedy od­wie­dza nas szczęście, pra­wie nig­dy nie jest ub­ra­ne tak, jak myśle­libyśmy je spotkać.`Nig­dy nie poz­wa­laj wrócić fa­ceto­wi bo nie wiesz kiedy ten s*ur­wiel zmieni zamki.Świado­mość dziewic­twa: fakt, stan, który właści­wie is­tnieje tyl­ko w tym mo­men­cie, kiedy się wie, że się go traci.