Z podzi­wem pat­rze na Świat, ty­le barw i kolorów, ty­le życia na be­tono­wych ulicach, czy widzę więcej, po­nad tym co widzialne? Jak bar­dzo bar­wny jest człowiek, w nim ty­le barw, złoto, biel, czerń, szarość, blask świecące­go słońca... O ty­le, ile zdołam zobaczyć, o ty­le sa­ma sta­je się bogatsza... Pieniądze? Ach, nie, to nie tak! sta­wać się bo­gat­szym, to co dzień odkrywać, że na­wet wi­dok słońca za ciem­ny­mi chmurami, może przywrócić oczom blask...


z podzi­wem-pat­rze-na Świat-ty­-barw-i kolorów-ty­-życia-na be­tono­wych-ulicach-czy-widzę-więcej-po­nad-tym-co widzialne-jak
[email protected]z podzi­wempat­rzena Światty­lebarwi kolorówżyciana be­tono­wychulicachczywidzęwięcejpo­nadtymco widzialnejakbar­dzobar­wnyjest człowieknimbarwzłotobielczerńszarośćblaskświecące­gosłońcaty­leilezdołamzobaczyćsa­masta­je siębogatszapieniądzeachnieto nie taksta­wać siębo­gat­szymtoco dzieńodkrywaćżena­wetwi­doksłońcaza ciem­ny­michmuramimożeprzywrócićoczomblaskz podzi­wem pat­rzepat­rze na Światty­le barwbarw i kolorówty­le życiażycia na be­tono­wychna be­tono­wych ulicachczy widzęwidzę więcejpo­nad tymtym co widzialnejak bar­dzobar­dzo bar­wnybar­wny jest człowiekw nimnim ty­lety­le barwblask świecące­goświecące­go słońcasłońca oo ty­leile zdołamzdołam zobaczyćo ty­lety­le sa­masa­ma sta­je sięsta­je się bogatszabogatsza pieniądzesta­wać się bo­gat­szymco dzień odkrywaćże na­wetna­wet wi­dokwi­dok słońcasłońca za ciem­ny­miza ciem­ny­mi chmuramimoże przywrócićprzywrócić oczomoczom blaskz podzi­wem pat­rze na Światty­le barw i kolorówty­le życia na be­tono­wychżycia na be­tono­wych ulicachczy widzę więcejpo­nad tym co widzialnejak bar­dzo bar­wnybar­dzo bar­wny jest człowiekw nim ty­lenim ty­le barwblask świecące­go słońcaświecące­go słońca osłońca o ty­leile zdołam zobaczyćo ty­le sa­maty­le sa­ma sta­je sięsa­ma sta­je się bogatszasta­je się bogatsza pieniądzeże na­wet wi­dokna­wet wi­dok słońcawi­dok słońca za ciem­ny­misłońca za ciem­ny­mi chmuramimoże przywrócić oczomprzywrócić oczom blask

Innym jest blask słońca, innym blask księżyca, jeszcze innym blask gwiazd, lecz wszystko to razem składa się na piękno nieba. -Johann Heinrich Pestalozzi
innym-jest-blask-słońca-innym-blask-księżyca-jeszcze-innym-blask-gwiazd-lecz-wszystko-to-razem-składa-ę-na-piękno-nieba
Za­tapiam sie w jej świat ,pełen barw za­mie­sza­nych tak żywych tak jas­nych ,pa­letą barw uderza ,jak słońce og­rze­wa jak ra­nek budzi  -Falco peregrinus
za­tapiam-sie-w jej-świat-peł-barw-za­mie­sza­nych-tak-żywych-tak-jas­nych-pa­letą-barw-uderza-jak-słoń-og­rze­wa-jak ra­nek-budzi