Z praw­dziwą miłością nie ma żartów. Jeżeli raz po­kochasz całym ser­cem, to już od te­go się nie uwol­nisz. Będzie trwać, aż do os­tatniej des­ki ...


z praw­dziwą-miłośą-nie  żartów-jeżeli raz-po­kochasz-całym-ser­cem-to już-od te­go ę-nie uwol­nisz-będzie trwać
marzycielsz praw­dziwąmiłościąnie ma żartówjeżeli razpo­kochaszcałymser­cemto jużod te­go sięnie uwol­niszbędzie trwaćaż do os­tatniejdes­kiz praw­dziwą miłościąmiłością nie ma żartówjeżeli raz po­kochaszpo­kochasz całymcałym ser­cemto już od te­go sięod te­go się nie uwol­niszaż do os­tatniej des­kides­kiz praw­dziwą miłością nie ma żartówjeżeli raz po­kochasz całympo­kochasz całym ser­cemto już od te­go się nie uwol­niszaż do os­tatniej des­ki

Ten dzień nie za­powiadał się tak bym roz­pa­lał ser­ce miłością tą którą dażę te is­to­ty dwie które pragnę kochać całym ser­cem swym. -Ramizes
ten-dzień-nie za­powiadał ę-tak-bym-roz­pa­ł-ser­-miłośą-tą-którą-dażę-te is­to­ty-dwie-które-pragnę-kochać-całym-ser­cem
a jeśli to wstrząśnie całym wszech światem i nic już nie będzie jak kiedyś warto CZY WAR­TO TRWAĆ  -samothnick
a śli-to wstrząśnie-całym-wszech-światem-i-nic-już-nie będzie-jak kiedyś-warto-czy-war­to-trwaĆ 
Jes­tem wrażliw­cem, który cza­sem des­pe­rac­ko go­ni za miłością. -Kuba Wojewódzki
jes­tem-wrażliw­cem-który-cza­sem-­pe­rac­ko-go­-za miłośą
Nie skarż się, gdy ci wej­dzie drzaz­ga z os­tatniej des­ki ratunku. -Wiesław Brudziński
nie-skarż-ę-gdy- wej­dzie-drzaz­ga-z os­tatniej-­ki-ratunku