Z pros­totą, lękiem i wdziękiem... Tak pięknie mnie przeklniesz.


z pros­totą-lękiem-i wdziękiem-tak-pięknie-mnie-przeklniesz
welusiaz pros­totąlękiemi wdziękiemtakpiękniemnieprzeklnieszlękiem i wdziękiemi wdziękiem taktak piękniepięknie mniemnie przeklnieszlękiem i wdziękiem taki wdziękiem tak pięknietak pięknie mniepięknie mnie przeklnieszlękiem i wdziękiem tak piękniei wdziękiem tak pięknie mnietak pięknie mnie przeklnieszlękiem i wdziękiem tak pięknie mniei wdziękiem tak pięknie mnie przeklniesz

Ko­bieta pro­mieniuje niewin­nością i pros­totą – jeśli ma je w swoim wnętrzu.Wczo­raj na niebie nie było Cię, kocha­na Gwiaz­do. Dziś, kiedy oświet­lasz mą twarz, czuję się tak, jak­by On też powrócił i rozświet­lił tę ciem­ność, o której tak bar­dzo często Ci opo­wiadam. Tak cu­dow­nie jest móc znów po­wie­dzieć Ci Jak pięknie gwiaz­dy zrywać gdy dłonie w po­duszkę wplecione Jak pięknie ciało okrywać gdy kołdra no­gami odkryta Jak pięknie być razem gdy roz­kosz duszę otula Jak pięknie wzdychać gdy przy­jem­ność nas przeszywa Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie.Cichy od­dech smut­ku w pro­mieniach gwiazd Wie­czor­na mgła ta­ka lek­ka Szum rze­ki pow­ra­cają ur­wa­ne myśli Po­ran­na ro­sa tak cie­szy mnie te­raz Wska­zujące cienie drzew daw­ne wspom­nienia Cisza w swym pięknie utu­la mą duszę Tak dob­rze jest  czuć się bezpiecznym tańczysz jak dla mnie ideal­nie w sam raz pięknie dla mnie jes­teś snem