Z pszczołami nig­dy nic nie wiado­mo. Ani z mi­siami, pro­sia­czka­mi, króli­kami, sowami.


z pszczołami-nig­dy-nic-nie wiado­mo-ani z mi­siami-pro­sia­czka­mi-króli­kami-sowami
alan alexander milnez pszczołaminig­dynicnie wiado­moani z mi­siamipro­sia­czka­mikróli­kamisowamiz pszczołami nig­dynig­dy nicnic nie wiado­moz pszczołami nig­dy nicnig­dy nic nie wiado­moz pszczołami nig­dy nic nie wiado­mo

Niech pa­ni nig­dy ni­kogo i o nic nie pro­si! Nig­dy i o nic, tych zwłaszcza, którzy są od pa­ni potężniej­si. Sa­mi zap­ro­ponują, sa­mi wszys­tko dadzą.wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego.Świe­czka przy łóżku, ciepły pro­myk w oku i noc bez mroku.Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.