Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.


z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
steven weinbergz re­ligiączybezdob­rzyludziebędąpostępo­waćdob­rzea źli– źlealezłepostępo­waniedob­rychludzito zasługareligiiz re­ligią czyczy bezdob­rzy ludzieludzie będąbędą postępo­waćpostępo­wać dob­rzea źli – źleale złezłe postępo­waniepostępo­wanie dob­rychdob­rych ludzito zasługa religiiz re­ligią czy bezdob­rzy ludzie będąludzie będą postępo­waćbędą postępo­wać dob­rzeale złe postępo­waniezłe postępo­wanie dob­rychpostępo­wanie dob­rych ludzidob­rzy ludzie będą postępo­waćludzie będą postępo­wać dob­rzeale złe postępo­wanie dob­rychzłe postępo­wanie dob­rych ludzidob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rzeale złe postępo­wanie dob­rych ludzi

Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.Dob­re uczyn­ki nie zaw­sze wy­nikają tyl­ko z egoiz­mu. Zdarzają się, na­tural­nie, postępki całko­wicie ano­nimo­we i bez nadziei na zapłatę, ale prze­ważnie ofiaro­daw­ca nie czu­je się za­dowo­lony, jeżeli sam nie może zo­baczyć skutków swo­jego postępo­wania, dopóki nie prze­kona się ja­ki szczęśli­wy i wdzięczny jest ten, które­mu pomógł. Większość dob­rych uczynków to postępo­wanie egois­tyczne, bo chce­my czuć się szlachet­ni i bar­dziej wartościowi.Zos­ta­wił swój straszny świat i wszedł do świata nor­malnych ludzi. I od tej chwi­li po­winien był postępo­wać zgod­nie z obo­wiązujący­mi tu za­sada­mi. A nie postępo­wał. Wszys­tko było dob­rze, dopóki pew­ne­go dnia nie oświad­czył, że ma dość, i nie po­dał żad­ne­go rac­jo­nal­ne­go po­wodu. Tak nie wolno.Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach.Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Dob­ro jest dob­re, a więc nie może być złe, wys­tar­czy przyjąć tyl­ko pun­kt widze­nia dobra. In­spi­racją le­gen­da por­ta­lu nasz umiłowa­ny Ka­raczan 19 za które­go Bo­gu niech będą dzięki!