Z te­go wszys­tkiego mądrość jest początkiem wszel­kiego dob­ra i dob­rem najwyższym.


z te­go-wszys­tkiego-mądrość-jest początkiem-wszel­kiego-dob­ra-i dob­rem-najwyższym
epikurz te­gowszys­tkiegomądrośćjest początkiemwszel­kiegodob­rai dob­remnajwyższymz te­go wszys­tkiegowszys­tkiego mądrośćmądrość jest początkiemjest początkiem wszel­kiegowszel­kiego dob­radob­ra i dob­remi dob­rem najwyższymz te­go wszys­tkiego mądrośćwszys­tkiego mądrość jest początkiemmądrość jest początkiem wszel­kiegojest początkiem wszel­kiego dob­rawszel­kiego dob­ra i dob­remdob­ra i dob­rem najwyższymz te­go wszys­tkiego mądrość jest początkiemwszys­tkiego mądrość jest początkiem wszel­kiegomądrość jest początkiem wszel­kiego dob­rajest początkiem wszel­kiego dob­ra i dob­remwszel­kiego dob­ra i dob­rem najwyższymz te­go wszys­tkiego mądrość jest początkiem wszel­kiegowszys­tkiego mądrość jest początkiem wszel­kiego dob­ramądrość jest początkiem wszel­kiego dob­ra i dob­remjest początkiem wszel­kiego dob­ra i dob­rem najwyższym

Mądrość jest dob­rem, aczkol­wiek jest pożąda­na nie sa­ma dla siebie, ale z uwa­gi na konsekwencje.Pra­wo sta­wia dob­ro ogółu po­nad dob­rem jednostki.Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych.Szcze­re uczu­cie jest wte­dy kiedy ludzie po­mimo te­go, że się roz­chodzą da­lej życzą so­bie wszys­tkiego co dob­re - mod­lisz się o lep­sze jut­ro dla tej oso­by :)