Z Tobą mogę mówić swo­bod­niej niż z kim­kolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jes­teś, z całą wiedzą o mnie, z taką świado­mością, wbrew wszys­tkiemu, po­mimo wszystko.


z tobą-mogę-mówić-swo­bod­niej-ż-z kim­kolwiek-bo nikt-nie był-przy-mnie-w ten-sposób-jak ty jes­teś-z całą-wiedzą-o mnie
czarnycharakter_xdz tobąmogęmówićswo­bod­niejniżz kim­kolwiekbo niktnie byłprzymniew tensposóbjak ty jes­teśz całąwiedząo mniez takąświado­mościąwbrewwszys­tkiemupo­mimowszystkoz tobą mogęmogę mówićmówić swo­bod­niejswo­bod­niej niżniż z kim­kolwiekbo nikt nie byłnie był przyprzy mniemnie w tenw ten sposóbz całą wiedząwiedzą o mniez taką świado­mościąwbrew wszys­tkiemupo­mimo wszystkoz tobą mogę mówićmogę mówić swo­bod­niejmówić swo­bod­niej niżswo­bod­niej niż z kim­kolwiekbo nikt nie był przynie był przy mnieprzy mnie w tenmnie w ten sposóbz całą wiedzą o mnie