Z tych sa­mych ele­mentów można zbu­dować huśtawkę dla dzieci i szubienicę.


z tych-­mych-ele­mentów-można-zbu­dować-huśtawkę-dla-dzieci-i szubienicę
jan czarnyz tychsa­mychele­mentówmożnazbu­dowaćhuśtawkędladziecii szubienicęz tych sa­mychsa­mych ele­mentówele­mentów możnamożna zbu­dowaćzbu­dować huśtawkęhuśtawkę dladla dziecidzieci i szubienicęz tych sa­mych ele­mentówsa­mych ele­mentów możnaele­mentów można zbu­dowaćmożna zbu­dować huśtawkęzbu­dować huśtawkę dlahuśtawkę dla dziecidla dzieci i szubienicęz tych sa­mych ele­mentów możnasa­mych ele­mentów można zbu­dowaćele­mentów można zbu­dować huśtawkęmożna zbu­dować huśtawkę dlazbu­dować huśtawkę dla dziecihuśtawkę dla dzieci i szubienicęz tych sa­mych ele­mentów można zbu­dowaćsa­mych ele­mentów można zbu­dować huśtawkęele­mentów można zbu­dować huśtawkę dlamożna zbu­dować huśtawkę dla dziecizbu­dować huśtawkę dla dzieci i szubienicę

Miłość i woj­na zbu­dowa­ne sąna tych sa­mych fundamentach.Wyob­rażanie so­bie, że można zbu­dować twór, który by spraw­nie fun­kcjo­nował, a jed­nocześnie wyk­raczał po­za państwo, jest mrzonką.Po­lity­cy wszędzie są ta­cy sa­mi. Obiecują zbu­dować most na­wet tam, gdzie nie ma rzeki.Dym z ko­minów węglo­wych emi­tuje więcej ele­mentów ra­dioak­tywnych aniżeli elek­trow­nia atomowa.W Bos­kim stworze­niu świata nie było ele­mentów odkłada­nych na później. Światłość stała się nag­le ja­ko skończo­na doskonałość.To straszne, że sche­maty życia składają się w po­ważnej części z ele­mentów nie tyl­ko niecieka­wych, ale również do nicze­go nieprzydatnych.