Z tym, co ze swej na­tury jest przy­pad­ko­we, zdarzyć się może tyl­ko to, co przy­pad­ko­we, i ten je­go los jest wo­bec te­go właśnie koniecznością.


z tym-co ze swej-na­tury-jest przy­pad­ko­we-zdarzyć ę-może-tyl­ko-to-co przy­pad­ko­we-i ten-­go-los-jest wo­bec-te­go
georg wilhelm friedrich hegelz tymco ze swejna­turyjest przy­pad­ko­wezdarzyć sięmożetyl­kotoco przy­pad­ko­wei tenje­golosjest wo­becte­gowłaśniekoniecznościąco ze swej na­turyna­tury jest przy­pad­ko­wezdarzyć się możemoże tyl­koi ten je­goje­go loslos jest wo­becjest wo­bec te­gote­go właśniewłaśnie koniecznościąco ze swej na­tury jest przy­pad­ko­wezdarzyć się może tyl­koi ten je­go losje­go los jest wo­beclos jest wo­bec te­gojest wo­bec te­go właśniete­go właśnie koniecznością

Na­wet to, co naj­bar­dziej przy­pad­ko­we, jest w os­ta­tecznym rachun­ku koniecznością.Tryb życia nie jest dziełem przy­pad­ku. Jest prostą kon­sekwen­cją na­tury da­nego człowieka.Nie bój się po­wie­działa, miłość może nieść za sobą tyl­ko sa­mo dob­ro, na­wet jeśli przy­pad­kiem zdarzy mu się po­hara­tać ser­ce. Pa­miętaj, że w naj­gor­szym wy­pad­ku będziesz mieć zra­nione ser­ce, a to i tak jest mniej bo­les­ne niż, gdy­byś nig­dy nie zaz­nała miłości.Niena­wiść zaśle­pia, gniew ogłusza, a ten, kto prag­nie zas­po­koić żądzę zem­sty, może przy­pad­kiem na­pić się goryczy.To jest fa­tal­ne,że przy­pad­ko­we głup­stwa po­ciągają za sobą świadome Przy­pad­ko­wość jest nieog­ra­niczo­na; obej­mu­je także prawidłowość.