Z tym, co ze swej na­tury jest przy­pad­ko­we, zdarzyć się może tyl­ko to, co przy­pad­ko­we, i ten je­go los jest wo­bec te­go właśnie koniecznością.


z tym-co ze swej-na­tury-jest przy­pad­ko­we-zdarzyć ę-może-tyl­ko-to-co przy­pad­ko­we-i ten-­go-los-jest wo­bec-te­go
georg wilhelm friedrich hegelz tymco ze swejna­turyjest przy­pad­ko­wezdarzyć sięmożetyl­kotoco przy­pad­ko­wei tenje­golosjest wo­becte­gowłaśniekoniecznościąco ze swej na­turyna­tury jest przy­pad­ko­wezdarzyć się możemoże tyl­koi ten je­goje­go loslos jest wo­becjest wo­bec te­gote­go właśniewłaśnie koniecznościąco ze swej na­tury jest przy­pad­ko­wezdarzyć się może tyl­koi ten je­go losje­go los jest wo­beclos jest wo­bec te­gojest wo­bec te­go właśniete­go właśnie koniecznością

Na­wet to, co naj­bar­dziej przy­pad­ko­we, jest w os­ta­tecznym rachun­ku koniecznością. -Arthur Schopenhauer
na­wet-to-co naj­bar­dziej-przy­pad­ko­we-jest w os­­tecznym-rachun­ku-koniecznośą
Tryb życia nie jest dziełem przy­pad­ku. Jest prostą kon­sekwen­cją na­tury da­nego człowieka. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
tryb-życia-nie jest dziełem-przy­pad­ku-jest prostą-kon­sekwen­cją-na­tury-da­nego-człowieka
Niena­wiść zaśle­pia, gniew ogłusza, a ten, kto prag­nie zas­po­koić żądzę zem­sty, może przy­pad­kiem na­pić się goryczy. -Aleksander Dumas
niena­wiść-zaś­pia-gniew-ogłusza-a ten-kto-prag­nie-zas­po­koić-żądzę-zem­sty-może-przy­pad­kiem-na­pić ę-goryczy
To jest fa­tal­ne,że przy­pad­ko­we głup­stwa po­ciągają za sobą świadome  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
to jest fa­tal­neże-przy­pad­ko­we-głup­stwa-po­ągają-za sobą-świadome 
Przy­pad­ko­wość jest nieog­ra­niczo­na; obej­mu­je także prawidłowość. -Hugo Dionizy Steinhaus
przy­pad­ko­wość-jest nieog­ra­niczo­na-obej­mu­-także-prawidłowość