Z umiłowa­nia po­kuty i żądzy oczyszcze­nia świata mogą na­rodzić się krew i zniszczenie.


z umiłowa­nia-po­kuty-i żądzy-oczyszcze­nia-świata-mogą-na­rodzić ę-krew-i zniszczenie
umberto ecoz umiłowa­niapo­kutyi żądzyoczyszcze­niaświatamogąna­rodzić siękrewi zniszczeniez umiłowa­nia po­kutypo­kuty i żądzyi żądzy oczyszcze­niaoczyszcze­nia świataświata mogąmogą na­rodzić sięna­rodzić się krewkrew i zniszczeniez umiłowa­nia po­kuty i żądzypo­kuty i żądzy oczyszcze­niai żądzy oczyszcze­nia świataoczyszcze­nia świata mogąświata mogą na­rodzić sięmogą na­rodzić się krewna­rodzić się krew i zniszczeniez umiłowa­nia po­kuty i żądzy oczyszcze­niapo­kuty i żądzy oczyszcze­nia światai żądzy oczyszcze­nia świata mogąoczyszcze­nia świata mogą na­rodzić sięświata mogą na­rodzić się krewmogą na­rodzić się krew i zniszczeniez umiłowa­nia po­kuty i żądzy oczyszcze­nia światapo­kuty i żądzy oczyszcze­nia świata mogąi żądzy oczyszcze­nia świata mogą na­rodzić sięoczyszcze­nia świata mogą na­rodzić się krewświata mogą na­rodzić się krew i zniszczenie

Sa­ma na­tura ludzka w całej złożoności swych poczy­nań pro­wadzi bądź do umiłowa­nia dob­ra, bądź do umiłowa­nia zła. -Umberto Eco
sa­-na­tura-ludzka-w całej-złożonoś-swych-poczy­nań-pro­wadzi-bądź-do umiłowa­nia-dob­ra-bądź-do umiłowa­nia-zła
Małżeństwo jest sku­teczne ja­ko re­gula­tor powściąga­nia żądzy. Lecz nie przyczy­nia się ono do kon­tro­li uczuć miłosnych. -Ryūnosuke Akutagawa
małżeństwo-jest sku­teczne-ja­ko-re­gula­tor-powśąga­nia-żądzy-lecz nie przyczy­nia ę-ono-do kon­tro­li-uczuć-miłosnych
Cho­roby dzieci da­ne są ko­bietom dla oczyszcze­nia uczuć. -Diana Kalinowska
cho­roby-dzieci-da­ne-są ko­bietom-dla-oczyszcze­nia-uczuć
Ry­sować to po­siadać - to akt poz­na­nia pew­niej­szy i głębszy niż seks; je­dynie marze­nia lub śmierć mogą mu dorównać. -Amadeo Modigliani
ry­sować-to po­siadać- to akt-poz­na­nia-pew­niej­szy-i głębszy-ż-seks-­dynie-marze­nia-lub-śmierć-mogą-mu dorównać
Pier­wszą ofiarą żądzy za­bija­nia pa­dają zaw­sze włas­ne skrupuły. -aforystokrata
pier­wszą-ofiarą-żądzy-za­bija­nia-pa­dają-zaw­sze-włas­ne-skrupuły
Wiel­kie dzieło nawróce­nia świata roz­poczy­na się od małych nieraz wy­siłków, od bu­dowa­nia zgo­dy w naszych rodzi­nach, pa­rafiach, w śro­dowis­kach pracy. -Jan Twardowski
wiel­kie-dzieło-nawró­nia-świata-roz­poczy­na ę-od łych-nieraz-wy­łków-od bu­dowa­nia-zgo­dy-w naszych-rodzi­nach-pa­rafiach