Z umiłowa­nia po­kuty i żądzy oczyszcze­nia świata mogą na­rodzić się krew i zniszczenie.


z umiłowa­nia-po­kuty-i żądzy-oczyszcze­nia-świata-mogą-na­rodzić ę-krew-i zniszczenie
umberto ecoz umiłowa­niapo­kutyi żądzyoczyszcze­niaświatamogąna­rodzić siękrewi zniszczeniez umiłowa­nia po­kutypo­kuty i żądzyi żądzy oczyszcze­niaoczyszcze­nia świataświata mogąmogą na­rodzić sięna­rodzić się krewkrew i zniszczeniez umiłowa­nia po­kuty i żądzypo­kuty i żądzy oczyszcze­niai żądzy oczyszcze­nia świataoczyszcze­nia świata mogąświata mogą na­rodzić sięmogą na­rodzić się krewna­rodzić się krew i zniszczeniez umiłowa­nia po­kuty i żądzy oczyszcze­niapo­kuty i żądzy oczyszcze­nia światai żądzy oczyszcze­nia świata mogąoczyszcze­nia świata mogą na­rodzić sięświata mogą na­rodzić się krewmogą na­rodzić się krew i zniszczeniez umiłowa­nia po­kuty i żądzy oczyszcze­nia światapo­kuty i żądzy oczyszcze­nia świata mogąi żądzy oczyszcze­nia świata mogą na­rodzić sięoczyszcze­nia świata mogą na­rodzić się krewświata mogą na­rodzić się krew i zniszczenie

Sa­ma na­tura ludzka w całej złożoności swych poczy­nań pro­wadzi bądź do umiłowa­nia dob­ra, bądź do umiłowa­nia zła.Małżeństwo jest sku­teczne ja­ko re­gula­tor powściąga­nia żądzy. Lecz nie przyczy­nia się ono do kon­tro­li uczuć miłosnych.Cho­roby dzieci da­ne są ko­bietom dla oczyszcze­nia uczuć.Ry­sować to po­siadać - to akt poz­na­nia pew­niej­szy i głębszy niż seks; je­dynie marze­nia lub śmierć mogą mu dorównać.Pier­wszą ofiarą żądzy za­bija­nia pa­dają zaw­sze włas­ne skrupuły.Wiel­kie dzieło nawróce­nia świata roz­poczy­na się od małych nieraz wy­siłków, od bu­dowa­nia zgo­dy w naszych rodzi­nach, pa­rafiach, w śro­dowis­kach pracy.