Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.


z zewnątrz-i z per­spek­ty­wy-cza­su-łat­wo-było-kry­tyko­wać-po fak­cie-nasze-działania-lecz-w rzeczy­wis­tym-świecie
nicholas sparksz zewnątrzi z per­spek­ty­wycza­sułat­wobyłokry­tyko­waćpo fak­cienaszedziałanialeczw rzeczy­wis­tymświeciecza­siede­cyz­jenie zaw­szebyłyłatwez zewnątrz i z per­spek­ty­wyi z per­spek­ty­wy cza­sucza­su łat­wołat­wo byłobyło kry­tyko­waćkry­tyko­wać po fak­ciepo fak­cie naszenasze działanialecz w rzeczy­wis­tymw rzeczy­wis­tym świeciew rzeczy­wis­tym cza­siede­cyz­je nie zaw­szenie zaw­sze byłybyły łatwez zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­sui z per­spek­ty­wy cza­su łat­wocza­su łat­wo byłołat­wo było kry­tyko­waćbyło kry­tyko­wać po fak­ciekry­tyko­wać po fak­cie naszepo fak­cie nasze działanialecz w rzeczy­wis­tym świeciede­cyz­je nie zaw­sze byłynie zaw­sze były łatwe

Rzeczy­wis­tość nie zaw­sze jest tym, czym się wydaje. -Terry Pratchett
rzeczy­wis­tość-nie zaw­sze-jest tym-czym ę-wydaje
Styg­ma­tyzac­ja może skut­ko­wać rzeczy­wis­tym zgor­sze­niem. Może zruj­no­wać ko­muś życie. Strońmy więc od tego. -qches
styg­­tyzac­ja-może-skut­ko­wać-rzeczy­wis­tym-zgor­sze­niem-może zruj­no­wać-ko­muś-życie-strońmy więc-od tego