Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.


z zewnątrz-i z per­spek­ty­wy-cza­su-łat­wo-było-kry­tyko­wać-po fak­cie-nasze-działania-lecz-w rzeczy­wis­tym-świecie
nicholas sparksz zewnątrzi z per­spek­ty­wycza­sułat­wobyłokry­tyko­waćpo fak­cienaszedziałanialeczw rzeczy­wis­tymświeciecza­siede­cyz­jenie zaw­szebyłyłatwez zewnątrz i z per­spek­ty­wyi z per­spek­ty­wy cza­sucza­su łat­wołat­wo byłobyło kry­tyko­waćkry­tyko­wać po fak­ciepo fak­cie naszenasze działanialecz w rzeczy­wis­tymw rzeczy­wis­tym świeciew rzeczy­wis­tym cza­siede­cyz­je nie zaw­szenie zaw­sze byłybyły łatwez zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­sui z per­spek­ty­wy cza­su łat­wocza­su łat­wo byłołat­wo było kry­tyko­waćbyło kry­tyko­wać po fak­ciekry­tyko­wać po fak­cie naszepo fak­cie nasze działanialecz w rzeczy­wis­tym świeciede­cyz­je nie zaw­sze byłynie zaw­sze były łatwe

Rzeczy­wis­tość nie zaw­sze jest tym, czym się wydaje.Jeżeli za­dowa­lam się tym, co po­siadam, i godzę się z fak­tem, że wiele rzeczy nieu­chron­nie mnie w życiu omi­nie, jes­tem w lep­szym położeniu, niż ludzie mający znacznie więcej, ale mar­twiący się ciągle wszys­tkim, cze­go im nie dos­ta­je. Nie możemy w pełni wy­korzys­tać nasze­go is­tnienia, jeżeli nasze ser­ca są be­zus­tannie roz­dzielo­ne po­między tym, czym jes­teśmy w rzeczy­wis­tości, a fik­cją, jaką sa­mi stworzy­liśmy o sobie.Cza­sem jest tak że czym więcej o czymś marzysz tym więcej w życiu po­jawia się zdarzeń unie­rzeczy­wis­tniających to marze­nie. Tak jak­by rzeczy­wiście is­tniała ja­kaś siła wyższa...Bez­sens istnienia Czas nie ogarnięty Wy­miar nie­rzeczy­wis­ty Tło na­dal ta­kie blade Cały czas krzyczę o ratunek Nies­te­ty nic nie po­radzę Każdy ma pra­wo zabłądzić Cza­sem tak tu jest  I na­dal nie wiem co da­lej Trwając w tym cza­sie Chcę ci po­wie­dzieć Że kocham CIĘ Styg­ma­tyzac­ja może skut­ko­wać rzeczy­wis­tym zgor­sze­niem. Może zruj­no­wać ko­muś życie. Strońmy więc od tego.Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym.