Złe wy­bory wy­dają się błędne tyl­ko gdy człowiek ogląda się za siebie.


złe-wy­bory-wy­dają ę-błędne-tyl­ko-gdy-człowiek-ogląda ę-za siebie
jill barnettzłewy­borywy­dają siębłędnetyl­kogdyczłowiekogląda sięza siebiezłe wy­borywy­bory wy­dają sięwy­dają się błędnebłędne tyl­kotyl­ko gdygdy człowiekczłowiek ogląda sięogląda się za siebiezłe wy­bory wy­dają sięwy­bory wy­dają się błędnewy­dają się błędne tyl­kobłędne tyl­ko gdytyl­ko gdy człowiekgdy człowiek ogląda sięczłowiek ogląda się za siebiezłe wy­bory wy­dają się błędnewy­bory wy­dają się błędne tyl­kowy­dają się błędne tyl­ko gdybłędne tyl­ko gdy człowiektyl­ko gdy człowiek ogląda sięgdy człowiek ogląda się za siebiezłe wy­bory wy­dają się błędne tyl­kowy­bory wy­dają się błędne tyl­ko gdywy­dają się błędne tyl­ko gdy człowiekbłędne tyl­ko gdy człowiek ogląda siętyl­ko gdy człowiek ogląda się za siebie

Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Gdy­by urządzić całko­wicie wol­ne wy­bory, każdy głoso­wałby na siebie.Można długo iść drogą życia nie starzejąc się, al­bo­wiem wiek doj­rzały po­lega na ciągłym ogląda­niu się za siebie, by dos­trzec, gdzie się błądziło.ile ra­zy w imię miłości uka­mieno­wałeś bliźniego są słowa które nie pa­dają daleko nie da­lej niż od jabłoni i ludzie co upa­dają tak lekko jak gdy­by nie czu­li bólu którym jak chle­bem się dzielą a prze­cież by do­dać im skrzydeł pot­rze­ba tyl­ko ciepła twych dłoni Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.