Zło za­pomi­nać, dob­ro wspominać...


zło-za­pomi­nać-dob­ro-wspominać
pokojowazłoza­pomi­naćdob­rowspominaćzło za­pomi­naćdob­ro wspominać

Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wypoczynku.Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: Ludzie za­pomi­nają o da­waniu in­nym dob­ra gdy wie­cznie otacza ich zło ale cza­sami rolę mogą się od­wrócić i człowiek zaczy­na błądzić po no­wych dro­gach, zmieniając siebie Wschodzić co rano, co noc za­pomi­nać, tak... majestatycznie Dob­ro i zło na­leży pa­miętać wie­cznie. Dob­ro, po­nieważ wspom­nienie, że kiedyś nam je wyświad­czo­no, uszlachet­nia nas. Zło, po­nieważ od chwi­li, w której je nam wyrządzo­no, spoczy­wa na nas obo­wiązek odpłace­nia za nie dobrem.