Złota za­sada egoisty: Wszys­tko w swoim czasie.


złota-za­sada-egoisty-wszys­tko-w swoim-czasie
marchand de sommeilzłotaza­sadaegoistywszys­tkow swoimczasiezłota za­sadaza­sada egoistywszys­tko w swoimw swoim czasiezłota za­sada egoistywszys­tko w swoim czasie

Bóg czy­ni wszys­tko we właści­wym czasie.Płomień mnie nau­czył, że wszys­tko gaśnie w czasie.Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.Nie przep­ra­cowałem ani jed­ne­go dnia w swoim życiu. Wszys­tko co ro­biłem, to była przyjemność.ry­baczka Wan­da złowić złotą rybkę chciała aby jej zachcian­ki ona spełniała bys­tra niebyła po­myliła sieci łowiła wszys­tko jak leci za­miast złotej ryb­ki HIV złapała Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje.