złote-myśli-są perłą-ob­chodzącą-przez-dwa-różne-światy-~pa­weł-rychlica-inspiracja-jan-pa­weł-2-ps-nad-tym-trze­ba-po­myść
rychcikzłotemyślisą perłąob­chodzącąprzezdwaróżneświaty~pa­wełrychlicainspiracjajanpa­weł2psnadtymtrze­bapo­myślećby to zrozumieć złote myślimyśli są perłąsą perłą ob­chodzącąob­chodzącą przezprzez dwadwa różne~pa­weł rychlicarychlica inspiracjainspiracja janjan pa­wełpa­weł 2(nad tymtym trze­batrze­ba po­myślećzłote myśli są perłąmyśli są perłą ob­chodzącąsą perłą ob­chodzącą przezob­chodzącą przez dwaprzez dwa różne~pa­weł rychlica inspiracjarychlica inspiracja janinspiracja jan pa­wełjan pa­weł 2pa­weł 2 ps(nad tym trze­batym trze­ba po­myślećzłote myśli są perłą ob­chodzącąmyśli są perłą ob­chodzącą przezsą perłą ob­chodzącą przez dwaob­chodzącą przez dwa różne~pa­weł rychlica inspiracja janrychlica inspiracja jan pa­wełinspiracja jan pa­weł 2jan pa­weł 2 ps(nad tym trze­ba po­myślećzłote myśli są perłą ob­chodzącą przezmyśli są perłą ob­chodzącą przez dwasą perłą ob­chodzącą przez dwa różne~pa­weł rychlica inspiracja jan pa­wełrychlica inspiracja jan pa­weł 2inspiracja jan pa­weł 2 ps