Złudze­nie? To dro­go kosztuje.


złudze­nie-to dro­go-kosztuje
r » juan rulfo » pedro páramozłudze­nieto dro­gokosztujeto dro­go kosztuje

Świat stoi na oszus­twie, a życie jest złudze­niem. Dusza jest także złudze­niem. Trze­ba mieć jed­nak ty­le ro­zumu, by umieć rozróżniać złudze­nia roz­koszne od przykrych.Jeżeli myślisz, że edukacja drogo kosztuje, sprawdź, ile kosztuje ignorancja.Wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje więcej.Miłość jest złudze­niem. Dla­tego właśnie oso­ba za­kocha­na wo­li po­ry i miej­sca sprzy­jające iluz­ji, do­god­ne złudze­niom jak zmie­rzchy za­cierające kon­tu­ry przed­miotów, spot­ka­nia przy zam­glo­nym księżycu i świet­listo-mroczne leśne ścieżki.Nie ma in­nej dro­gi do świata, jak tyl­ko dro­ga współczucia.Żad­ne ma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­gi wędrow­co­wi, który nie ob­rał ce­lu podróży.