Zły człowiek nie chce mieć praw­dy Ewan­ge­lii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te praw­dy przed tobą, to cię pro­wadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.


zły-człowiek-nie chce-mieć-praw­dy-ewan­ge­lii-przed-sobą-lecz-za sobą-gdy są te praw­dy-przed-tobą-to ę-pro­wadzą-a gdy
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)złyczłowieknie chcemiećpraw­dyewan­ge­liiprzedsobąleczza sobągdy są te praw­dytobąto ciępro­wadząa gdyza tobąobarczajązły człowiekczłowiek nie chcenie chce miećmieć praw­dypraw­dy ewan­ge­liiewan­ge­lii przedprzed sobąlecz za sobągdy są te praw­dy przedprzed tobąto cię pro­wadząa gdy za tobąza tobą to cięto cię obarczajązły człowiek nie chceczłowiek nie chce miećnie chce mieć praw­dymieć praw­dy ewan­ge­liipraw­dy ewan­ge­lii przedewan­ge­lii przed sobągdy są te praw­dy przed tobąa gdy za tobą to cięza tobą to cię obarczają

Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.gdy­bym czuł lęk przed bo­giem, nie przed sobą, mógłbym naz­wać się szczęśli­wym, lecz nie człowiekiem Są ta­kie ma­giczne miej­sca które czasami od­wie­dzam z tobą gdy odpływasz w dotyku drżących fal dreszczy… mi­mo, że ścis­kam cię mocno lecz cóż z tego sko­ro zat­rzy­mać cię nie mogę dra­piesz, wciągasz mnie głębiej prag­niesz, krzyczysz… jeszcze więc ule­gam sza­lonej fali za­mykam oczy i odpływam z tobą… Jeśli jes­teś wys­tar­czająco dziel­ny, żeby zos­ta­wić za sobą wszys­tko i wy­ruszyć na poszu­kiwa­nie praw­dy zewnętrznej lub wewnętrznej; jeśli wszys­tko, co na­pot­kasz na swej drodze pot­raktu­jesz, ja­ko pod­po­wie­dzi i wszys­tkich na­pot­ka­nych ludzi, ja­ko nau­czy­cieli; jeśli jes­teś w sta­nie wy­baczyć so­bie kil­ka gorzkich błędów - wte­dy praw­da nie będzie przed Tobą zatajona.Bardzo Cię kocham, szaleję za Tobą, chcę być zawsze tylko z Tobą.