Zły człowiek nie chce mieć praw­dy Ewan­ge­lii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te praw­dy przed tobą, to cię pro­wadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.


zły-człowiek-nie chce-mieć-praw­dy-ewan­ge­lii-przed-sobą-lecz-za sobą-gdy są te praw­dy-przed-tobą-to ę-pro­wadzą-a gdy
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)złyczłowieknie chcemiećpraw­dyewan­ge­liiprzedsobąleczza sobągdy są te praw­dytobąto ciępro­wadząa gdyza tobąobarczajązły człowiekczłowiek nie chcenie chce miećmieć praw­dypraw­dy ewan­ge­liiewan­ge­lii przedprzed sobąlecz za sobągdy są te praw­dy przedprzed tobąto cię pro­wadząa gdy za tobąza tobą to cięto cię obarczajązły człowiek nie chceczłowiek nie chce miećnie chce mieć praw­dymieć praw­dy ewan­ge­liipraw­dy ewan­ge­lii przedewan­ge­lii przed sobągdy są te praw­dy przed tobąa gdy za tobą to cięza tobą to cię obarczają

Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają. -Augustyn Św
zły-człowiek-nie-chce-mieć-prawd-ewangelii-przed-sobą-lecz-za-sobą-gdy-są-te-prawdy-przed-tobą-to-ę-prowadzą-a-gdy-za-tobą-to-ę
Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają. -Augustyn Św
zły-człowiek-nie-chce-mieć-prawdy-ewangelii-przed-sobą-lecz-za-sobą-gdy-są-te-prawdy-przed-tobą-to-ę-prowadzą-a-gdy-za-tobą-to-ę
gdy­bym czuł lęk przed bo­giem, nie przed sobą, mógłbym naz­wać się szczęśli­wym, lecz nie człowiekiem  -danioł
gdy­bym-czuł-lęk-przed-bo­giem-nie przed-sobą-mógłbym-naz­wać ę-szczęśli­wym-lecz-nie człowiekiem 
Bardzo Cię kocham, szaleję za Tobą, chcę być zawsze tylko z Tobą. -Anonim
bardzo-cię-kocham-szaleję-za-tobą-chcę-być-zawsze-tylko-z-tobą