Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.


zły-człowiek-nie-chce-mieć-prawdy-ewangelii-przed-sobą-lecz-za-sobą-gdy-są-te-prawdy-przed-tobą-to-ę-prowadzą-a-gdy-za-tobą-to-ę
augustyn Śwzłyczłowiekniechcemiećprawdyewangeliiprzedsobąleczzasobągdytetobątocięprowadzągdytobąobarczajązły człowiekczłowiek nienie chcechce miećmieć prawdyprawdy ewangeliiewangelii przedprzed sobąlecz zaza sobągdy sąsą tete prawdyprawdy przedprzed tobącię prowadzągdy zaza tobącię obarczajązły człowiek nieczłowiek nie chcenie chce miećchce mieć prawdymieć prawdy ewangeliiprawdy ewangelii przedewangelii przed sobąlecz za sobągdy są tesą te prawdyte prawdy przedprawdy przed tobąa gdy zagdy za tobątobą to cięzły człowiek nie chceczłowiek nie chce miećnie chce mieć prawdychce mieć prawdy ewangeliimieć prawdy ewangelii przedprawdy ewangelii przed sobągdy są te prawdysą te prawdy przedte prawdy przed tobąa gdy za tobąza tobą to ciętobą to cię obarczajązły człowiek nie chce miećczłowiek nie chce mieć prawdynie chce mieć prawdy ewangeliichce mieć prawdy ewangelii przedmieć prawdy ewangelii przed sobągdy są te prawdy przedsą te prawdy przed tobągdy za tobą to cięza tobą to cię obarczają

Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.Zły człowiek nie chce mieć praw­dy Ewan­ge­lii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te praw­dy przed tobą, to cię pro­wadzą, a gdy za tobą to cię obarczają.Wszystkie drogi dobra i prawdy, prowadzą do ewangelii.Wszystkie drogi dobra i prawdy prowadzą do Ewangelii.gdy­bym czuł lęk przed bo­giem, nie przed sobą, mógłbym naz­wać się szczęśli­wym, lecz nie człowiekiem Są ta­kie ma­giczne miej­sca które czasami od­wie­dzam z tobą gdy odpływasz w dotyku drżących fal dreszczy… mi­mo, że ścis­kam cię mocno lecz cóż z tego sko­ro zat­rzy­mać cię nie mogę dra­piesz, wciągasz mnie głębiej prag­niesz, krzyczysz… jeszcze więc ule­gam sza­lonej fali za­mykam oczy i odpływam z tobą…