Zły on…. zła ona Nim kierują żądze ….Nią mamona Ta­ki jest ten świat zatruty Je­den przez dru­giego szczuty A bez­bron­ny kona 


zły-on-zła ona-nim-kierują-żądze-nią-mamona-ta­ki-jest ten-świat-zatruty-je­den-przez-dru­giego-szczuty-a-bez­bron­ny-kona 
kikazłyon…zła onanimkierujążądze…niąmamonata­kijest tenświatzatrutyje­denprzezdru­giegoszczutybez­bron­nykona zły on…zła ona nimnim kierująkierują żądzemamona ta­kita­ki jest tenjest ten światświat zatrutyzatruty je­denje­den przezprzez dru­giegodru­giego szczutybez­bron­ny kona zła ona nim kierująnim kierują żądzemamona ta­ki jest tenta­ki jest ten światjest ten świat zatrutyświat zatruty je­denzatruty je­den przezje­den przez dru­giegoprzez dru­giego szczutyszczuty a bez­bron­nya bez­bron­ny kona zła ona nim kierują żądzemamona ta­ki jest ten światta­ki jest ten świat zatrutyjest ten świat zatruty je­denświat zatruty je­den przezzatruty je­den przez dru­giegoje­den przez dru­giego szczutydru­giego szczuty a bez­bron­nyszczuty a bez­bron­ny kona mamona ta­ki jest ten świat zatrutyta­ki jest ten świat zatruty je­denjest ten świat zatruty je­den przezświat zatruty je­den przez dru­giegozatruty je­den przez dru­giego szczutyprzez dru­giego szczuty a bez­bron­nydru­giego szczuty a bez­bron­ny kona 

Łat­wo jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki on jest. Trud­no jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki nie jest. Widzieć w nim to wszys­tko, czym mógłby być, ale jeszcze nie potrafi.Wolę, gdy ludzie po­pierają mnie ze strachu niż z prze­kona­nia. Prze­kona­nia są zmien­ne, strach zaw­sze jest ten sam.Jest na świecie je­den zawód, jed­no je­dyne po­wołanie – być dob­rym dla dru­giego człowieka.Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje.I. (U/Wy)stawka Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa sko­pał chłopa z Legionowa ten go w dup­sko bach... / ten go w oko ciach... | na as­falcie wys­tawka zębowa II. Cienie i blaski Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa chlapnął chłopa z Legionowa ten go bor­do bach... / ten go różem ciach... | je­den dru­giego cieniem pomalował 21ma­ja 2013