Zły początek zły koniec przynosi.


zły-początek-zły-koniec-przynosi
eurypideszłypoczątekzłykoniecprzynosizły początekpoczątek złyzły konieckoniec przynosizły początek złypoczątek zły konieczły koniec przynosizły początek zły koniecpoczątek zły koniec przynosizły początek zły koniec przynosi

Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek.Świat jest pełen nies­pra­wied­li­wości. Ban­kier może na­pisać zły poemat i nic. A niech tyl­ko poeta spróbu­je wy­pisać zły czek.Tak to już jest, że ko­biety złoszczą się, de­ner­wują lub są roz­cza­rowa­ne mężczyz­na­mi z te­go czy in­ne­go po­wodu. To nieu­chron­ne. Im bar­dziej cię przed­tem kochały, tym większy zawód spra­wiasz im na końcu. Da­jesz za mało al­bo za dużo. Zły ko­lor, zły czas, zły gest. Po­wiedz kom­ple­ment, a zbędą cię wzrusze­niem ra­mion lub zimną uwagą ty­pu: „Spos­trze­gaw­czy jesteś”.-Proszę Cię, po­wiedz, że to wszys­tko to tyl­ko zły sen... -Tak, to wszys­tko to zły sen, wkrótce się z niego obudzisz.... lecz kiedyś będziesz mu­siała zno­wu zasnąć Gdy jesteś zły, licz do czterech, gdy jesteś bardzo zły, klnij.Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły.