Zły sen nie jest jawą, lecz obawą, że mogłby nią być.


zły-sen-nie jest jawą-lecz-obawą-że mogłby-ą-być
papużkazłysennie jest jawąleczobawąże mogłbyniąbyćzły sensen nie jest jawąlecz obawąże mogłby niąnią byćzły sen nie jest jawąże mogłby nią być

-Proszę Cię, po­wiedz, że to wszys­tko to tyl­ko zły sen... -Tak, to wszys­tko to zły sen, wkrótce się z niego obudzisz.... lecz kiedyś będziesz mu­siała zno­wu zasnąć Wszyscy jesteśmy ułomni, lecz ty nie sądź, że ktoś mógłby być bardziej ułomny od ciebie.Gdy kry­tyku­je Cię blis­ka oso­ba nie jes­teś na nią zły, lecz wdzięczny, że po­wie­działa Ci to pros­to w oczy.Marze­nia nie umierają. Już myślisz, że są mar­twe, a one tyl­ko za­padły w sen zi­mowy jak wiel­ki sta­ry niedźwiedź. A gdy ta­kie marze­nie drze­mie dłuższy czas, niedźwiedź budzi się głod­ny i zły.•  ob­le­wa słodyczą na ser­ce plas­try kładzie by spi­jać miodo­wy nektar de­lek­tując zle­pia zmysły plącze języki niemo­ral­nie kusi zniewala nakręca sen­ne marzenie w to­nie dusz roz­grza­nych ciał lęgnie się jawą i niebem tu na Ziemi