Złych lub pos­po­litych ludzi po­zys­kasz naj­prędzej da­rami, ale szlachet­nych po­zys­kasz naj­prędzej szlachetnością.


złych-lub-pos­po­litych-ludzi-po­zys­kasz-naj­prędzej-da­rami-ale-szlachet­nych-po­zys­kasz-naj­prędzej-szlachetnośą
sokrateszłychlubpos­po­litychludzipo­zys­kasznaj­prędzejda­ramialeszlachet­nychszlachetnościązłych lublub pos­po­litychpos­po­litych ludziludzi po­zys­kaszpo­zys­kasz naj­prędzejnaj­prędzej da­ramiale szlachet­nychszlachet­nych po­zys­kaszpo­zys­kasz naj­prędzejnaj­prędzej szlachetnościązłych lub pos­po­litychlub pos­po­litych ludzipos­po­litych ludzi po­zys­kaszludzi po­zys­kasz naj­prędzejpo­zys­kasz naj­prędzej da­ramiale szlachet­nych po­zys­kaszszlachet­nych po­zys­kasz naj­prędzejpo­zys­kasz naj­prędzej szlachetnościązłych lub pos­po­litych ludzilub pos­po­litych ludzi po­zys­kaszpos­po­litych ludzi po­zys­kasz naj­prędzejludzi po­zys­kasz naj­prędzej da­ramiale szlachet­nych po­zys­kasz naj­prędzejszlachet­nych po­zys­kasz naj­prędzej szlachetnościązłych lub pos­po­litych ludzi po­zys­kaszlub pos­po­litych ludzi po­zys­kasz naj­prędzejpos­po­litych ludzi po­zys­kasz naj­prędzej da­ramiale szlachet­nych po­zys­kasz naj­prędzej szlachetnością

Złych lub pospolitych ludzi pozyskasz najprędzej darami, ale szlachetnych pozyskasz najprędzej szlachetnością.Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną.Szu­kając ak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tu ser­ca, znaj­dując ją w so­bie uzys­kasz lek­kość duszy.Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym.Naj­większa trud­ność dla każde­go dzien­ni­karza: by zys­kując sławę, nie za­pom­nieć, po co się pisze.Zaczy­nam spłacać długi. Le­piej zacząć wcześnie, żeby jak naj­prędzej skończyć.