Złych lub pospolitych ludzi pozyskasz najprędzej darami, ale szlachetnych pozyskasz najprędzej szlachetnością.


złych-lub-pospolitych-ludzi-pozyskasz-najprędzej-darami-ale-szlachetnych-pozyskasz-najprędzej-szlachetnośą
sokrateszłychlubpospolitychludzipozyskasznajprędzejdaramialeszlachetnychszlachetnościązłych lublub pospolitychpospolitych ludziludzi pozyskaszpozyskasz najprędzejnajprędzej daramiale szlachetnychszlachetnych pozyskaszpozyskasz najprędzejnajprędzej szlachetnościązłych lub pospolitychlub pospolitych ludzipospolitych ludzi pozyskaszludzi pozyskasz najprędzejpozyskasz najprędzej daramiale szlachetnych pozyskaszszlachetnych pozyskasz najprędzejpozyskasz najprędzej szlachetnościązłych lub pospolitych ludzilub pospolitych ludzi pozyskaszpospolitych ludzi pozyskasz najprędzejludzi pozyskasz najprędzej daramiale szlachetnych pozyskasz najprędzejszlachetnych pozyskasz najprędzej szlachetnościązłych lub pospolitych ludzi pozyskaszlub pospolitych ludzi pozyskasz najprędzejpospolitych ludzi pozyskasz najprędzej daramiale szlachetnych pozyskasz najprędzej szlachetnością

Najlepiej nie urodzić się, lub też najprędzej przekroczyć wrota.Najlepiej nie urodzić się lub też jak najprędzej przekroczyć wrota Hadesu.Złych lub pos­po­litych ludzi po­zys­kasz naj­prędzej da­rami, ale szlachet­nych po­zys­kasz naj­prędzej szlachetnością.Jeśli wdajesz się w spory, dyskusje i kłótnie, możesz czasem osiągnąć zwycięstwo. Ale będzie to zwycięstwo próżne, ponieważ nigdy nie pozyskasz dobrej woli swojego oponenta.Najprędzej starzeje się kobieta, która poślubiła przeciętnego mężczyznę.Pożycz pieniądze swemu nieprzyjacielowi, a go pozyskasz. Pożycz je przyjacielowi, a go stracisz.