złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-ludziom-którzy-noszą-duszę-barbarzyńców-heraklit 
filutkazłymiświad­ka­misą oczyi uszyludziomktórzynosząduszębarbarzyńcówheraklit złymi świad­ka­miświad­ka­mi są oczysą oczy i uszyi uszy ludziomktórzy nosząnoszą duszęzłymi świad­ka­mi są oczyświad­ka­mi są oczy i uszysą oczy i uszy ludziomktórzy noszą duszęzłymi świad­ka­mi są oczy i uszyświad­ka­mi są oczy i uszy ludziomzłymi świad­ka­mi są oczy i uszy ludziom

Złymi świadkami są oczy i uszy dla ludzi, którzy mają dusze barbarzyńców.Złymi świad­ka­mi są oczy i uszy te­mu, kto ma duszę barbarzyńcy.Złymi świadkami są oczy i uszy temu, kto ma duszę barbażyńcy.Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie.Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie.Niektórzy szklą noszą dla wzroku, a inni, żeby ich prawda w oczy nie kłuła.