Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana.


z-życiem-jak-ze-sztuką-w-teatrze-ważne-nie-jak-długo-trwa-ale-jak-zagrana
seneka młodszyżyciemjakzesztukąteatrzeważneniedługotrwaalezagranaz życiemżyciem jakjak zeze sztukąsztuką ww teatrzeważne nienie jakjak długodługo trwaale jakjak zagranaz życiem jakżyciem jak zejak ze sztukąze sztuką wsztuką w teatrzeważne nie jaknie jak długojak długo trwaale jak zagranaz życiem jak zeżyciem jak ze sztukąjak ze sztuką wze sztuką w teatrzeważne nie jak długonie jak długo trwaz życiem jak ze sztukążyciem jak ze sztuką wjak ze sztuką w teatrzeważne nie jak długo trwa

Zima, jak troska, długo trwa, a lato, jak szczęście, mija chwilą.Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą.Zi­ma jak tros­ka, długo trwa, a la­to jak szczęście, mi­ja chwilą.Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.W miłości Nie ważne, jak długo jechałeś złą drogą, zawsze możesz zawrócić