Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana.


z-życiem-jak-ze-sztuką-w-teatrze-ważne-nie-jak-długo-trwa-ale-jak-zagrana
seneka młodszyżyciemjakzesztukąteatrzeważneniedługotrwaalezagranaz życiemżyciem jakjak zeze sztukąsztuką ww teatrzeważne nienie jakjak długodługo trwaale jakjak zagranaz życiem jakżyciem jak zejak ze sztukąze sztuką wsztuką w teatrzeważne nie jaknie jak długojak długo trwaale jak zagranaz życiem jak zeżyciem jak ze sztukąjak ze sztuką wze sztuką w teatrzeważne nie jak długonie jak długo trwaz życiem jak ze sztukążyciem jak ze sztuką wjak ze sztuką w teatrzeważne nie jak długo trwa

Zima, jak troska, długo trwa, a lato, jak szczęście, mija chwilą. -Maria Rodziewiczówna
zima-jak-troska-długo-trwa-a-lato-jak-szczęście-mija-chwilą
Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą. -Maria Rodziewiczówna
zima-jak-troska-długo-trwa-a-lato-jak-szczęście-mija-chwilą
Zi­ma jak tros­ka, długo trwa, a la­to jak szczęście, mi­ja chwilą. -Maria Rodziewiczówna
zi­-jak tros­ka-długo-trwa-a ­to-jak szczęście-mi­ja-chwilą
Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem. -Leena Krohn
jak-długo-trwa-sen-tak-długo-nie jest on snem
Nie ważne, jak długo jechałeś złą drogą, zawsze możesz zawrócić -przysłowie japońskie
nie-ważne-jak-długo-jechałeś-złą-drogą-zawsze-możesz-zawróć