. . . Z Bogiem i choćby mimo Boga.


z-bogiem-i-choćby-mimo-boga
adam mickiewiczbogiemchoćbymimobogaz bogiembogiem ii choćbychoćby mimomimo bogaz bogiemz bogiem ibogiem i choćbyi choćby mimochoćby mimo bogaz bogiem iz bogiem i choćbybogiem i choćby mimoi choćby mimo bogaz bogiem i choćbyz bogiem i choćby mimobogiem i choćby mimo boga

Po­mimo w jak trud­nej właśnie jes­teś sy­tuac­ji, po­mimo, jak bar­dzo bo­li Cię dusza - uśmie­chnij się. Choćby nieśmiało i pra­wie niezauważal­nie... Spraw, by in­nym zat­roska­nym ulżyło, choć odrobinę.Apostoł to ten, który żyje Bogiem i dla Boga.Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem.Drżę przed Bogiem, następnie przed człowiekiem, który się Boga nie boi.Gdy człowiek chce być Bogiem, zabija w sobie człowieka i nie zmieniając się w Boga - staje się zwierzęciem.Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem.