Z dobrej okoliczności należy zaraz korzystać, kuć żelazo póki gorące, bo zdarzenia uciekają jak woda i wrócić ich nie można jak dnia wczorajszego.


z-dobrej-okolicznoś-należy-zaraz-korzystać-kuć-żelazo-póki-gorą-bo-zdarzenia-uciekają-jak-woda-i-wróć-ich-nie-można-jak-dnia-wczorajszego
józef korzeniowskidobrejokolicznościnależyzarazkorzystaćkućżelazopókigorącebozdarzeniauciekająjakwodawrócićichniemożnadniawczorajszegoz dobrejdobrej okolicznościokoliczności należynależy zarazzaraz korzystaćkuć żelazożelazo pókipóki gorącebo zdarzeniazdarzenia uciekająuciekają jakjak wodawoda ii wrócićwrócić ichich nienie możnamożna jakjak dniadnia wczorajszegoz dobrej okolicznościdobrej okoliczności należyokoliczności należy zaraznależy zaraz korzystaćkuć żelazo pókiżelazo póki gorącebo zdarzenia uciekajązdarzenia uciekają jakuciekają jak wodajak woda iwoda i wrócići wrócić ichwrócić ich nieich nie możnanie można jakmożna jak dniajak dnia wczorajszegoz dobrej okoliczności należydobrej okoliczności należy zarazokoliczności należy zaraz korzystaćkuć żelazo póki gorącebo zdarzenia uciekają jakzdarzenia uciekają jak wodauciekają jak woda ijak woda i wrócićwoda i wrócić ichi wrócić ich niewrócić ich nie możnaich nie można jaknie można jak dniamożna jak dnia wczorajszegoz dobrej okoliczności należy zarazdobrej okoliczności należy zaraz korzystaćbo zdarzenia uciekają jak wodazdarzenia uciekają jak woda iuciekają jak woda i wrócićjak woda i wrócić ichwoda i wrócić ich niei wrócić ich nie możnawrócić ich nie można jakich nie można jak dnianie można jak dnia wczorajszego

Tylko pesymiści kują żelazo póki gorące. Optymiści wierzą, że nie wystygnie.Szczery dyplomata jest jak sucha woda albo drewniane żelazo.Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.Miłość to woda, w której płyniemy, raz szczęśliwie, innym razem nie, a pewnego dnia wyskakujemy z niej, jak z łóżka.Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie.W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy.