Z dwóch przyczyn należy czytać życiorysy wielkich ludzi przez nich samych napisane: aby się dowiedzieć, czym byli inni i czym oni sami byli.


z-dwóch-przyczyn-należy-czytać-życiorysy-wielkich-ludzi-przez-nich-samych-napisane-aby-ę-dowiedzieć-czym-byli-inni-i-czym-oni-sami-byli
charles caleb coltondwóchprzyczynnależyczytaćżyciorysywielkichludziprzeznichsamychnapisaneabysiędowiedziećczymbyliinnionisamibyliz dwóchdwóch przyczynprzyczyn należynależy czytaćczytać życiorysyżyciorysy wielkichwielkich ludziludzi przezprzez nichnich samychsamych napisaneaby sięsię dowiedziećczym bylibyli inniinni ii czymczym onioni samisami byliz dwóch przyczyndwóch przyczyn należyprzyczyn należy czytaćnależy czytać życiorysyczytać życiorysy wielkichżyciorysy wielkich ludziwielkich ludzi przezludzi przez nichprzez nich samychnich samych napisaneaby się dowiedziećczym byli innibyli inni iinni i czymi czym oniczym oni samioni sami byliz dwóch przyczyn należydwóch przyczyn należy czytaćprzyczyn należy czytać życiorysynależy czytać życiorysy wielkichczytać życiorysy wielkich ludziżyciorysy wielkich ludzi przezwielkich ludzi przez nichludzi przez nich samychprzez nich samych napisaneczym byli inni ibyli inni i czyminni i czym onii czym oni samiczym oni sami byliz dwóch przyczyn należy czytaćdwóch przyczyn należy czytać życiorysyprzyczyn należy czytać życiorysy wielkichnależy czytać życiorysy wielkich ludziczytać życiorysy wielkich ludzi przezżyciorysy wielkich ludzi przez nichwielkich ludzi przez nich samychludzi przez nich samych napisaneczym byli inni i czymbyli inni i czym oniinni i czym oni samii czym oni sami byli

Wielkich ludzi od wszelkich spraw jest bardzo dużo, a Chrystus chce, aby wielcy ludzie byli od małych spraw - sam nas tego uczy.Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.Człowiekowi nie wystarcza, że jest szczęśliwy: trzeba jeszcze, aby inni nie byli.Człowiek szlachetny stara się, by inni byli dobrzy. Prostak czyni odwrotnie.Chcesz być szczęśliwym – pozwól, by inni byli z tobą szczęśliwiPan przyszedł na świat nie po to, aby ludzie stali się mądrzejsi, lecz aby byli lepsi.