Z każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości ale póki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry.  


z-każdym-ro­kiem-pat­rzy­liśmy-na świat-z wyższej-od­ległoś-ale-póki-stoimy-na równej-po­wie­rzchni-nie wy­pada-pat­rzeć
wolfsoulkażdymro­kiempat­rzy­liśmyna światz wyższejod­ległościalepókistoimyna równejpo­wie­rzchninie wy­padapat­rzećna siebiez góry z każdymkażdym ro­kiemro­kiem pat­rzy­liśmypat­rzy­liśmy na światna świat z wyższejz wyższej od­ległościod­ległości aleale pókipóki stoimystoimy na równejna równej po­wie­rzchnipo­wie­rzchni nie wy­padanie wy­pada pat­rzećpat­rzeć na siebiena siebie z góryz każdym ro­kiemkażdym ro­kiem pat­rzy­liśmyro­kiem pat­rzy­liśmy na światpat­rzy­liśmy na świat z wyższejna świat z wyższej od­ległościz wyższej od­ległości aleod­ległości ale pókiale póki stoimypóki stoimy na równejstoimy na równej po­wie­rzchnina równej po­wie­rzchni nie wy­padapo­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzećnie wy­pada pat­rzeć na siebiepat­rzeć na siebie z góryz każdym ro­kiem pat­rzy­liśmykażdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na światro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższejpat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległościna świat z wyższej od­ległości alez wyższej od­ległości ale pókiod­ległości ale póki stoimyale póki stoimy na równejpóki stoimy na równej po­wie­rzchnistoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­padana równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzećpo­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebienie wy­pada pat­rzeć na siebie z góryz każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na światkażdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższejro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległościpat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości alena świat z wyższej od­ległości ale pókiz wyższej od­ległości ale póki stoimyod­ległości ale póki stoimy na równejale póki stoimy na równej po­wie­rzchnipóki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­padastoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzećna równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebiepo­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry

 naj­większym-osiągnięciem-nie jest pat­rzeć-ocza­mi- lecz-nau­czyć ę-pat­rzeć-na świat-ser­cem-i duszą- 
Zaw­sze pat­rzysz w jut­ro, ale czy pa­miętasz pat­rzeć w dzisiaj?  -Sienki
zaw­sze-pat­rzysz-w jut­ro-ale-czy-pa­miętasz-pat­rzeć-w dzisiaj 
Już nie pat­rzysz w moją stronę... Ja po­woli przes­taję pat­rzeć w Twoją... -opuszczona
już-nie pat­rzysz-w moją-stronę-ja-po­woli-przes­taję-pat­rzeć-w twoją