Z kobietą nie ma żartu! W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie - co zrobi, nikt nie wie.


z-kobietą-nie-żartu-w-miłoś-czy-w-gniewie-co-myśli-nikt-nie-zgadnie-co-zrobi-nikt-nie-wie
aleksander fredrokobietąnieżartumiłościczygniewiecomyśliniktzgadniezrobiwiez kobietąkobietą nienie mama żartuw miłościmiłości czyczy ww gniewieco myślinikt nienie zgadniezgadniecoco zrobinikt nienie wiez kobietą niekobietą nie manie ma żartuw miłości czymiłości czy wczy w gniewienikt nie zgadnienie zgadnieco zrobinikt nie wiez kobietą nie makobietą nie ma żartuw miłości czy wmiłości czy w gniewienikt nie zgadniez kobietą nie ma żartuw miłości czy w gniewie

Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz.Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.Nikt z Was nie jest mną, nikt nie wie, co czuję każde­go ran­ka czy wieczoru. Je­dynym, co każdy z Was może od­czuć, jest mo­ja nienawiść. Mo­ja Miłość, za­rezer­wo­wana jest tyl­ko dla jed­nej osoby.Je­dyne co ma­my, co jest tyl­ko i wyłącznie nasze, co nikt nam bez naszej wie­dzy nie za­bie­rze to myśli Nikt nie wie, czy to jest szczęście, ale zawsze wiemy, co było szczęściem.Ciem­ność... kiedy wszys­tko co znałeś i kochałeś zos­ta­je ci zab­ra­ne... Myślisz je­dynie o swym gniewie, niena­wiści, na­wet o zemście... i wte­dy nikt cię nie uratuje.