Z kogo się śmieją nie dlatego, że głupi, ale dlatego, że inny od tłumu lub widzi to wszędzie, czego nie dopatrzą drudzy... ten ma przyszłość przed sobą.


z-kogo-ę-śmieją-nie-dlatego-że-głupi-ale-dlatego-że-inny-od-tłumu-lub-widzi-to-wszędzie-czego-nie-dopatrzą-drudzy-ten-przyszłość-przed
józef ignacy kraszewskikogosięśmiejąniedlategożegłupialeinnyodtłumulubwidzitowszędzieczegodopatrządrudzytenprzyszłośćprzedsobąz kogokogo sięsię śmiejąśmieją nienie dlategoże głupiale dlategoże innyinny odod tłumutłumu lublub widziczego nienie dopatrządopatrzą drudzydrudzy tenten mama przyszłośćprzyszłość przedprzed sobąz kogo siękogo się śmiejąsię śmieją nieśmieją nie dlategoże inny odinny od tłumuod tłumu lubtłumu lub widziwidzi to wszędzieczego nie dopatrząnie dopatrzą drudzydopatrzą drudzy tendrudzy ten maten ma przyszłośćma przyszłość przedprzyszłość przed sobą

Jesteśmy śmiertelni nie dlatego, że umrzemy, ale dlatego, że rozpoczęliśmy żyć.Wykonuj dobrze swoją pracę dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. W ten sposób ty rządzisz, a nie twój szef.Dach przecieka nie dlatego, że deszcz pada, ale dlatego, że w dachu dziura.Kocham kobiety nie tylko dlatego, że są kobietami, ale dlatego, że nie są mężczyznami.Kobieta nieukształcona cierpi nie dlatego, że nie posiada wiedzy, ale dlatego, że nie może więcej mówić.Niejeden walczy z przemocą nie dlatego, że jej nienawidzi, ale dlatego, że ją kocha. Tylko, że w najcenniejszej skrytce duszy sam jeden czuje się uprawniony do jej wywierania.