Z literatury się nie żyje. Żyje się przy literaturze, poprzez literaturę, koło niej. Mnóstwo ludzi żyje z książki - ale sam jej twórca wyżyć z tego nie może.


z-literatury-ę-nie-żyje-Żyje-ę-przy-literaturze-poprzez-literaturę-koło-niej-mnóstwo-ludzi-żyje-z-książki-ale-sam-jej-twórca-wyżyć-z
pola gojawiczyńskaliteraturysięnieżyjeyjeprzyliteraturzepoprzezliteraturękołoniejmnóstwoludziżyjeksiążkialesamjejtwórcawyżyćtegomożez literaturyliteratury sięsię nienie żyjeŻyje sięsię przyprzy literaturzepoprzez literaturękoło niejmnóstwo ludziludzi żyjeżyje zz książkiksiążkialeale samsam jejjej twórcatwórca wyżyćwyżyć zz tegotego nienie możez literatury sięliteratury się niesię nie żyjeŻyje się przysię przy literaturzemnóstwo ludzi żyjeludzi żyje zżyje z książkiz książkiale samale sam jejsam jej twórcajej twórca wyżyćtwórca wyżyć zwyżyć z tegoz tego nietego nie może

Wszys­tko, co żyje, nie żyje samo, nie żyje tyl­ko dla siebie.Zyje się raz! Ale jeśli żyje się dobrze to ten jeden raz wystarczy!!gdy sta­nie ci umysł... zrodzi się pytanie wie­rzchołek to? czy czu­bek mo­cium panie Szy­der­stwo - to pożądli­wość włas­na. Na swo­jej drodze zniszczy wszystko co jest jej niewy­god­ne, tworząc fałszy­we fak­ty. Nie dba o naukę ani żadną re­ligię. Żyje ciągłym kłam­stwem i go pielęgnu­je, ja­ko je­dyną pop­rawność przy­pisaną sobie. Wpi­suje się w książki do edu­kac­ji... w świado­mość niewie­dzy. Oba­lając klucz do przeszłości, tworzy błędne koło fałszu. Oto cel elit. / zag­wos­tka / Dlacze­go Dar­win przed śmier­cią... pokutował? Jeżeli ktoś żyje według zaleceń lekarza, żyje nędznie.Moje ciało jest kształtem, w którym żyję i ono kształtuje sposób, w jaki żyję.