Z możliwego zła nie ma gorszego nad opinię prostaka.


z-możliwego-zła-nie-gorszego-nad-opinię-prostaka
senekamożliwegozłaniegorszegonadopinięprostakaz możliwegomożliwego złazła nienie mama gorszegogorszego nadnad opinięopinię prostakaz możliwego złamożliwego zła niezła nie manie ma gorszegoma gorszego nadgorszego nad opinięnad opinię prostakaz możliwego zła niemożliwego zła nie mazła nie ma gorszegonie ma gorszego nadma gorszego nad opinięgorszego nad opinię prostakaz możliwego zła nie mamożliwego zła nie ma gorszegozła nie ma gorszego nadnie ma gorszego nad opinięma gorszego nad opinię prostaka

Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią.Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa.Nawet z prostaka Miłość potrafi uczynić poetę.Litość jest najtańszym uczuciem ludzkim. Świat lituje się nawet nad męczennikami zła.Nic nie może być gorszego od złych języków.