Z nadmiaru zła rodzi się niekiedy dobro!


z-nadmiaru-zła-rodzi-ę-niekiedy-dobro
julie eleonore jeanne de laspinassenadmiaruzłarodzisięniekiedydobroz nadmiarunadmiaru złazła rodzirodzi sięsię niekiedyniekiedy dobroz nadmiaru złanadmiaru zła rodzizła rodzi sięrodzi się niekiedysię niekiedy dobroz nadmiaru zła rodzinadmiaru zła rodzi sięzła rodzi się niekiedyrodzi się niekiedy dobroz nadmiaru zła rodzi sięnadmiaru zła rodzi się niekiedyzła rodzi się niekiedy dobro

Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro...Dobro rodzi się wtedy, kiedy ludzie zapominają o sobie.Dobro ma równie wielką moc czynienia dobra, jak zło zła.W moralnym rządzie świata dobro nie może być nigdy rezultatem zła.Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.Niekiedy z wiel­kiej miłości i wiel­ka niena­wiść się rodzi.