Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ......


za żo-myślę-przed-snem-zbyt-często-o roz­mo­wach-które-za­pew­ne-nig­dy ę-nie odbędą-zbyt-często-o zdarze­niach-które-pew­nie
cala_jaza dużomyślęprzedsnemzbytczęstoo roz­mo­wachktóreza­pew­nenig­dy sięnie odbędąo zdarze­niachpew­nienig­dynie będąmiałymiejscao miej­scachprzy­wołująwspomnieniaza dużo myślęmyślę przedprzed snemzbyt częstoczęsto o roz­mo­wachktóre za­pew­neza­pew­ne nig­dy sięnig­dy się nie odbędązbyt częstoczęsto o zdarze­niachktóre pew­niepew­nie nig­dynig­dy nie będąnie będą miałymiały miejscazbyt częstoczęsto o miej­scacho miej­scach którektóre przy­wołująprzy­wołują wspomnieniaza dużo myślę przedmyślę przed snemzbyt często o roz­mo­wachktóre za­pew­ne nig­dy sięza­pew­ne nig­dy się nie odbędązbyt często o zdarze­niachktóre pew­nie nig­dypew­nie nig­dy nie będąnig­dy nie będą miałynie będą miały miejscazbyt często o miej­scachczęsto o miej­scach któreo miej­scach które przy­wołująktóre przy­wołują wspomnienia

Ufność jest dobro, za które często zbyt drogo się płaci.Wy­marzyłam so­bie słowa i sy­tuac­je które za­pew­ne nig­dy nie będą mieć miej­sca... marzyć prze­cie nikt mi nie zabroni.Bardzo często myślę o śmierci; zbyt często. Przypuszczam, że w chwili śmierci myślałabym o Diego.Na samobójstwo jedynym lekarstwem jest dobroć. Ciężaru życia zbyt często nie może udźwignąć serce człowieka, które się czuje tak strasznie samotne na świecie.Mówię to co myślę, więc chy­ba nie myślę zbyt często.Kto zbyt często ma słuszność, ma dużo wrogów.