Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane.


za co wal­czy­my-czy-za nasze-życia-nie-wal­czy­my za tą ziemię-w której zos­­li-pocho­wani-na­-oj­co­wie-nie chcę
józefza co wal­czy­myczyza naszeżycianiewal­czy­my za tą ziemięw której zos­ta­lipocho­wanina­sioj­co­wienie chcęaby ko­bietyszłymiędzyob­cychnie chcęumieraćw ob­cejziemiuk­ry­jemy naszeko­bietyza na­miw tychgórachi um­rze­myw naszejwłas­nejziemiwal­czącza niejuż raczejuczy­niętoniżucieknęw nieznaneczy za naszeza nasze życiaw której zos­ta­li pocho­wanipocho­wani na­sina­si oj­co­wieaby ko­biety szłyszły międzymiędzy ob­cychnie chcę umieraćumierać w ob­cejw ob­cej ziemiuk­ry­jemy nasze ko­bietyko­biety za na­miza na­mi w tychw tych górachgórach i um­rze­myi um­rze­my w naszejw naszej włas­nejwłas­nej ziemiziemi wal­czącwal­cząc za niejuż raczej uczy­nięniż ucieknęucieknę w nieznaneczy za nasze życiaw której zos­ta­li pocho­wani na­sipocho­wani na­si oj­co­wieaby ko­biety szły międzyszły między ob­cychnie chcę umierać w ob­cejumierać w ob­cej ziemiuk­ry­jemy nasze ko­biety za na­miko­biety za na­mi w tychza na­mi w tych górachw tych górach i um­rze­mygórach i um­rze­my w naszeji um­rze­my w naszej włas­nejw naszej włas­nej ziemiwłas­nej ziemi wal­czącziemi wal­cząc za nieniż ucieknę w nieznane

Kto wal­czy, może przeg­rać. Kto nie wal­czy, już przegrał. -Bertold Brecht
kto-wal­czy-może-przeg­rać-kto nie wal­czy-już-przegrał
Życie to ciągła wal­ka o coś. Dla jed­nych to będzie wal­ka o zdro­wie, miłość czy szczęście. Dla in­nych wal­ka o drugą osobę. -Aleksandra_Czarna
Życie-to ągła-wal­ka-o coś-dla-jed­nych-to będzie-wal­ka-o zdro­wie-miłość-czy-szczęście-dla-in­nych-wal­ka-o drugą-osobę
Jeśli człowiek całe la­ta wal­czy i nie widzi końca swo­jej wal­ki. Ma jedną myśl: KAPITULACJA  -Bechemot666
jeśli-człowiek-całe-­-wal­czy-i nie widzi-końca-swo­jej-wal­ki-ma jedną-myśl-kapitulacja 
Żad­na siła nie zat­rzy­ma ser­ca, które kochać chce, wielką mocą ob­darzo­ne wal­czy i osiąga cel!  -mariuszr
Żad­na-ła-nie zat­rzy­-ser­ca-które-kochać-chce-wielką-mocą-ob­darzo­ne-wal­czy-i osiąga-cel