Za da­leko dziś zab­rne­lam Eufo­rii tętniacej w mej głowie szyb­ko uleglam Efe­meryczne szczęście, pul­su­jacy ciala dreszcz To niepo­dob­ne do mnie, wiesz? Świat złudzeń, serotonina Prze­lot­ne uczu­cie, efedryna Czyż to mo­ja jest wina? Dziś jes­tem nieco inna Lecz czy tu jest ja­kiś powód do frasobliwosci Że szu­kałam w twych ra­mionach miłości? 


za da­leko-dziś-zab­rne­lam-eufo­rii-tętniacej-w mej-głowie-szyb­ko-uleglam-efe­meryczne-szczęście-pul­su­jacy-ciala-dreszcz-to
faded_roseza da­lekodziśzab­rne­lameufo­riitętniacejw mejgłowieszyb­kouleglamefe­meryczneszczęściepul­su­jacycialadreszcztoniepo­dob­nedo mniewieszŚwiatzłudzeńserotoninaprze­lot­neuczu­cieefedrynaczyżto mo­jajest winadziśjes­temniecoinnaleczczytu jest ja­kiśpowóddo frasobliwoscieszu­kałamw twychra­mionachmiłości za da­leko dziśdziś zab­rne­lamzab­rne­lam eufo­riieufo­rii tętniacejtętniacej w mejw mej głowiegłowie szyb­koszyb­ko uleglamuleglam efe­meryczneefe­meryczne szczęściepul­su­jacy cialaciala dreszczniepo­dob­ne do mnieŚwiat złudzeńserotonina prze­lot­neprze­lot­ne uczu­cieefedryna czyżczyż to mo­jato mo­ja jest winadziś jes­temjes­tem nieconieco innainna leczlecz czyczy tu jest ja­kiśtu jest ja­kiś powódpowód do frasobliwoscido frasobliwosci ŻeŻe szu­kałamszu­kałam w twychw twych ra­mionachza da­leko dziś zab­rne­lamdziś zab­rne­lam eufo­riizab­rne­lam eufo­rii tętniacejeufo­rii tętniacej w mejtętniacej w mej głowiew mej głowie szyb­kogłowie szyb­ko uleglamszyb­ko uleglam efe­meryczneuleglam efe­meryczne szczęściepul­su­jacy ciala dreszczdreszcz to niepo­dob­neserotonina prze­lot­ne uczu­cieefedryna czyż to mo­jaczyż to mo­ja jest winadziś jes­tem niecojes­tem nieco innanieco inna leczinna lecz czylecz czy tu jest ja­kiśczy tu jest ja­kiś powódtu jest ja­kiś powód do frasobliwoscipowód do frasobliwosci Żedo frasobliwosci Że szu­kałamŻe szu­kałam w twychszu­kałam w twych ra­mionach

Cze­kałam kiedy po­wiesz mi, że jes­tem dla Ciebie, jes­teś ze mną, że ja i Ty to coś, co jest na pew­no, że jest naprawdę. -Nieżywy
cze­kałam-kiedy-po­wiesz-mi-że jes­tem-dla-ciebie-jes­teś-ze mną-że ja i ty to coś-co jest na pew­no-że jest naprawdę