Za książką kry­je się autor. Je­go pi­sanie jest więc zaw­sze lis­tem do czy­tel­ni­ka. Pisze­my zaz­wyczaj lis­ty do przy­jaciół. Książka jest lis­tem auto­ra do przyjaciela.


za książką-kry­ ę-autor-je­go pi­sanie-jest więc-zaw­sze-lis­tem-do czy­tel­­ka-pisze­my zaz­wyczaj-lis­ty-do przy­jaciół
jarosław iwaszkiewiczza książkąkry­je sięautorje­go pi­saniejest więczaw­szelis­temdo czy­tel­ni­kapisze­my zaz­wyczajlis­tydo przy­jaciółksiążka jest lis­temauto­rado przyjacielaza książką kry­je siękry­je się autorje­go pi­sanie jest więcjest więc zaw­szezaw­sze lis­temlis­tem do czy­tel­ni­kapisze­my zaz­wyczaj lis­tylis­ty do przy­jaciółksiążka jest lis­tem auto­raauto­ra do przyjacielaza książką kry­je się autorje­go pi­sanie jest więc zaw­szejest więc zaw­sze lis­temzaw­sze lis­tem do czy­tel­ni­kapisze­my zaz­wyczaj lis­ty do przy­jaciółksiążka jest lis­tem auto­ra do przyjaciela

O war­tości człowieka świad­czy lis­ta je­go przy­jaciół, o po­pular­ności – lis­ta je­go wrogów.Naj­lep­sze lis­ty miłos­ne ko­bieta pisze zaw­sze do mężczyz­ny, które­go zdradza.Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować. Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę.Pe­wien lis­to­nosz w Kalkucie, no­sił do pra­cy papucie. To jest fakt oczywisty, prze­cież noszę w nich lis­ty - tak tłumaczył sąsiadom w Kalkucie. ® by Mrs Vercetti Lis: Nawet lis w potrzasku zbaranieje.Piękno jest ot­wartym lis­tem po­lecającym, który z góry zdo­bywa dla nas serca.