Za młodu człowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiś sposób bliżej do śmier­ci i prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­tania jej pod brodą.


za młodu-człowiek- pa­radok­salnie-w ja­kiś-sposób-bliżej-do śmier­-i prze­jawia-ten­den­cje-do łas­ko­tania-jej-pod-brodą
stanislav komárekza młoduczłowiekma pa­radok­salniew ja­kiśsposóbbliżejdo śmier­cii prze­jawiaten­den­cjedo łas­ko­taniajejpodbrodąza młodu człowiekczłowiek ma pa­radok­salniema pa­radok­salnie w ja­kiśw ja­kiś sposóbsposób bliżejbliżej do śmier­cido śmier­ci i prze­jawiai prze­jawia ten­den­cjeten­den­cje do łas­ko­taniado łas­ko­tania jejjej podpod brodąza młodu człowiek ma pa­radok­salnieczłowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiśma pa­radok­salnie w ja­kiś sposóbw ja­kiś sposób bliżejsposób bliżej do śmier­cibliżej do śmier­ci i prze­jawiado śmier­ci i prze­jawia ten­den­cjei prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­taniaten­den­cje do łas­ko­tania jejdo łas­ko­tania jej podjej pod brodąza młodu człowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiśczłowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiś sposóbma pa­radok­salnie w ja­kiś sposób bliżejw ja­kiś sposób bliżej do śmier­cisposób bliżej do śmier­ci i prze­jawiabliżej do śmier­ci i prze­jawia ten­den­cjedo śmier­ci i prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­taniai prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­tania jejten­den­cje do łas­ko­tania jej poddo łas­ko­tania jej pod brodąza młodu człowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiś sposóbczłowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiś sposób bliżejma pa­radok­salnie w ja­kiś sposób bliżej do śmier­ciw ja­kiś sposób bliżej do śmier­ci i prze­jawiasposób bliżej do śmier­ci i prze­jawia ten­den­cjebliżej do śmier­ci i prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­taniado śmier­ci i prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­tania jeji prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­tania jej podten­den­cje do łas­ko­tania jej pod brodą

Ludzie zniewo­leni przez ra­my cza­su - pa­radok­salnie schwy­tani we włas­ne sidła... -Papużka
ludzie-zniewo­leni-przez-ra­my-cza­su- pa­radok­salnie-schwy­tani-we włas­ne-sidła
Pa­radok­salnie; ciężko jest mi roz­pa­lić is­kierkę nadziei w To­bie, kiedy sam stoję w płomieniach. -MyArczi
pa­radok­salnie-ężko-jest mi roz­pa­lić-is­kierkę-nadziei-w to­bie-kiedy-sam-stoję-w płomieniach
Pa­radok­salnie kon­flikt po­koleń ma­nifes­tu­je się w pełnej zgodzie: dzieci nie chcą mówić, rodzi­ce słuchać. -Andrzej Majewski
pa­radok­salnie-kon­flikt-po­koleń-­nifes­­ ę-w pełnej-zgodzie-dzieci-nie chcą-mówić-rodzi­-słuchać
ja­ka jest sil­na ko­bieta ? - pa­radok­salnie nieradząca so­bie w życiu oso­bis­tym
ja­ka-jest sil­na-ko­bieta- -pa­radok­salnie-nieradząca-so­bie-w życiu-oso­bis­tym-ła-dziew­czyn­ka-otoczo­na-mu­rem-pozorów