Za młodu człowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiś sposób bliżej do śmier­ci i prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­tania jej pod brodą.


za młodu-człowiek- pa­radok­salnie-w ja­kiś-sposób-bliżej-do śmier­-i prze­jawia-ten­den­cje-do łas­ko­tania-jej-pod-brodą
stanislav komárekza młoduczłowiekma pa­radok­salniew ja­kiśsposóbbliżejdo śmier­cii prze­jawiaten­den­cjedo łas­ko­taniajejpodbrodąza młodu człowiekczłowiek ma pa­radok­salniema pa­radok­salnie w ja­kiśw ja­kiś sposóbsposób bliżejbliżej do śmier­cido śmier­ci i prze­jawiai prze­jawia ten­den­cjeten­den­cje do łas­ko­taniado łas­ko­tania jejjej podpod brodąza młodu człowiek ma pa­radok­salnieczłowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiśma pa­radok­salnie w ja­kiś sposóbw ja­kiś sposób bliżejsposób bliżej do śmier­cibliżej do śmier­ci i prze­jawiado śmier­ci i prze­jawia ten­den­cjei prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­taniaten­den­cje do łas­ko­tania jejdo łas­ko­tania jej podjej pod brodąza młodu człowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiśczłowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiś sposóbma pa­radok­salnie w ja­kiś sposób bliżejw ja­kiś sposób bliżej do śmier­cisposób bliżej do śmier­ci i prze­jawiabliżej do śmier­ci i prze­jawia ten­den­cjedo śmier­ci i prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­taniai prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­tania jejten­den­cje do łas­ko­tania jej poddo łas­ko­tania jej pod brodąza młodu człowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiś sposóbczłowiek ma pa­radok­salnie w ja­kiś sposób bliżejma pa­radok­salnie w ja­kiś sposób bliżej do śmier­ciw ja­kiś sposób bliżej do śmier­ci i prze­jawiasposób bliżej do śmier­ci i prze­jawia ten­den­cjebliżej do śmier­ci i prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­taniado śmier­ci i prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­tania jeji prze­jawia ten­den­cje do łas­ko­tania jej podten­den­cje do łas­ko­tania jej pod brodą

Ludzie zniewo­leni przez ra­my cza­su - pa­radok­salnie schwy­tani we włas­ne sidła...Próby po­godze­nia się ze śmier­cią to główny mo­tor ludzkich działań - działań prze­ważnie zmie­rzających do unik­nięcia śmier­ci, do jej przez­wy­ciężenia, do zap­rzecze­nia w ta­ki czy in­ny sposób, że jest os­ta­tecznym przez­nacze­niem człowieka.Pa­radok­salnie; ciężko jest mi roz­pa­lić is­kierkę nadziei w To­bie, kiedy sam stoję w płomieniach.Pa­radok­salnie kon­flikt po­koleń ma­nifes­tu­je się w pełnej zgodzie: dzieci nie chcą mówić, rodzi­ce słuchać.ja­ka jest sil­na ko­bieta ? - pa­radok­salnie nieradząca so­bie w życiu oso­bis­tym Schi­zof­re­nik z uro­jeniami to też oso­ba wierząca. Cze­mu więc na­leży leczyć je­go uro­jenia, pod­czas gdy pa­radok­salnie ba­zują na tej sa­mej stac­ji co uro­jenia w pos­ta­ci wiary w niewidzial­ne duchy, de­mony lub bo­ga. Schi­zof­re­nik po­siada zaz­wyczaj prze­cież wiarę w is­to­ty pa­ranor­malne, co więcej jeśli po­siada on na tym tle uro­jenia, nie różni się za wiele od wierzące­go w Bo­ga i w ob­ja­wienia je­go lub je­go cuda.