Za to wszys­tko dos­ta­je się naj­ważniej­szą nau­czkę w życiu, a miano­wicie, że trze­ba żyć na własną od­po­wie­dzial­ność i le­piej ro­bić to dobrze.


za to wszys­tko-­­ ę-naj­ważniej­szą-nau­czkę-w życiu-a miano­wicie-że trze­ba-żyć-na własną-od­po­wie­dzial­ność
nicholas sparksza to wszys­tkodos­ta­je sięnaj­ważniej­sząnau­czkęw życiua miano­wicieże trze­bażyćna własnąod­po­wie­dzial­nośći le­piejro­bićto dobrzeza to wszys­tko dos­ta­je siędos­ta­je się naj­ważniej­sząnaj­ważniej­szą nau­czkęnau­czkę w życiuże trze­ba żyćżyć na własnąna własną od­po­wie­dzial­nośćod­po­wie­dzial­ność i le­pieji le­piej ro­bićro­bić to dobrzeza to wszys­tko dos­ta­je się naj­ważniej­sządos­ta­je się naj­ważniej­szą nau­czkęnaj­ważniej­szą nau­czkę w życiuże trze­ba żyć na własnążyć na własną od­po­wie­dzial­nośćna własną od­po­wie­dzial­ność i le­piejod­po­wie­dzial­ność i le­piej ro­bići le­piej ro­bić to dobrze

Ludzie rzad­ko doj­rze­wają do de­cyz­ji, które po­dej­mują. Naj­ważniej­sze jest to po­tem…Wziąć od­po­wie­dzial­ność za swoją nieod­po­wie­dzial­ność. Jak za­reagu­jesz, kiedy widzisz, że może nie dasz ra­dy…że ci się sy­pie to, co miało być ta­kie proste.Naj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać.... na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń... Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz. Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Roz­wo­dowi naj­le­piej za­pobiec zaw­cza­su, a miano­wicie już przed ślubem.Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy.W życiu nie ma nic pew­ne­go, ale jed­no wiem - trze­ba po­nosić kon­sekwen­cje swoich czynów, przyjąć od­po­wie­dzial­ność za swo­je uczynki.