Za to wszys­tko dos­ta­je się naj­ważniej­szą nau­czkę w życiu, a miano­wicie, że trze­ba żyć na własną od­po­wie­dzial­ność i le­piej ro­bić to dobrze.


za to wszys­tko-­­ ę-naj­ważniej­szą-nau­czkę-w życiu-a miano­wicie-że trze­ba-żyć-na własną-od­po­wie­dzial­ność
nicholas sparksza to wszys­tkodos­ta­je sięnaj­ważniej­sząnau­czkęw życiua miano­wicieże trze­bażyćna własnąod­po­wie­dzial­nośći le­piejro­bićto dobrzeza to wszys­tko dos­ta­je siędos­ta­je się naj­ważniej­sząnaj­ważniej­szą nau­czkęnau­czkę w życiuże trze­ba żyćżyć na własnąna własną od­po­wie­dzial­nośćod­po­wie­dzial­ność i le­pieji le­piej ro­bićro­bić to dobrzeza to wszys­tko dos­ta­je się naj­ważniej­sządos­ta­je się naj­ważniej­szą nau­czkęnaj­ważniej­szą nau­czkę w życiuże trze­ba żyć na własnążyć na własną od­po­wie­dzial­nośćna własną od­po­wie­dzial­ność i le­piejod­po­wie­dzial­ność i le­piej ro­bići le­piej ro­bić to dobrze

Roz­wo­dowi naj­le­piej za­pobiec zaw­cza­su, a miano­wicie już przed ślubem. -Joseph Murphy
roz­wo­dowi-naj­­piej-za­pobiec-zaw­cza­su-a miano­wicie-już-przed-ślubem
Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy. -Ludwig van Beethoven
na­ży-czy­ć-wszys­tko-naj­­piej-jak to możli­we-kochać-wol­ność-na­de-wszys­tko-i nig­dy-nie zdradzać-prawdy
W życiu nie ma nic pew­ne­go, ale jed­no wiem - trze­ba po­nosić kon­sekwen­cje swoich czynów, przyjąć od­po­wie­dzial­ność za swo­je uczynki. -Cecelia Ahern
w życiu-nie  nic-pew­ne­go-ale-jed­no-wiem- trze­ba-po­nosić-kon­sekwen­cje-swoich-czynów-przyjąć-od­po­wie­dzial­ność