Za­biliśmy dzi­siaj miłość Szty­letem os­trych słów I ciem­niej się zrobiło I ja­koś chłod­niej nam znów Zapłakałoby się sobie Lecz brakło w stud­ni łez 'Wróć' twe ser­ce nie powie I ja mu nie po­wiem też Choć smu­tek nas kołysze Op­la­ta wspom­nień nić Idziemy wciąż w tę ciszę da­lej... A da­lej nie ma nic 


za­biliśmy-dzi­siaj-miłość-szty­letem-os­trych-słów-i-ciem­niej ę-zrobiło-i-ja­koś-chłod­niej-nam-znów-zapłakałoby ę-sobie-lecz
zapach_bzuza­biliśmydzi­siajmiłośćszty­letemos­trychsłówciem­niej sięzrobiłoja­kośchłod­niejnamznówzapłakałoby sięsobieleczbrakłow stud­niłez'wróć'tweser­cenie powieja mu nie po­wiemteżchoćsmu­teknaskołyszeop­la­tawspom­nieńnićidziemywciążw tę ciszęda­leja da­lejnie ma nic za­biliśmy dzi­siajdzi­siaj miłośćmiłość szty­letemszty­letem os­trychos­trych słówsłów ii ciem­niej sięciem­niej się zrobiłozrobiło ii ja­kośja­koś chłod­niejchłod­niej namnam znówznów zapłakałoby sięzapłakałoby się sobiesobie leczlecz brakłobrakło w stud­niw stud­ni łezłez 'wróćwróć' twetwe ser­ceser­ce nie powienie powie ii ja mu nie po­wiemja mu nie po­wiem teżteż choćchoć smu­teksmu­tek nasnas kołyszekołysze op­la­taop­la­ta wspom­nieńwspom­nień nićnić idziemyidziemy wciążwciąż w tę ciszęw tę ciszę da­lejda­lej a da­leja da­lej nie ma nic za­biliśmy dzi­siaj miłośćdzi­siaj miłość szty­letemmiłość szty­letem os­trychszty­letem os­trych słówos­trych słów isłów i ciem­niej sięi ciem­niej się zrobiłociem­niej się zrobiło izrobiło i ja­kośi ja­koś chłod­niejja­koś chłod­niej namchłod­niej nam znównam znów zapłakałoby sięznów zapłakałoby się sobiezapłakałoby się sobie leczsobie lecz brakłolecz brakło w stud­nibrakło w stud­ni łezw stud­ni łez 'wróćłez 'wróć' twewróć' twe ser­cetwe ser­ce nie powieser­ce nie powie inie powie i ja mu nie po­wiemi ja mu nie po­wiem teżja mu nie po­wiem też choćteż choć smu­tekchoć smu­tek nassmu­tek nas kołyszenas kołysze op­la­takołysze op­la­ta wspom­nieńop­la­ta wspom­nień nićwspom­nień nić idziemynić idziemy wciążidziemy wciąż w tę ciszęwciąż w tę ciszę da­lejw tę ciszę da­lej a da­lejda­lej a da­lej nie ma nic 

Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek
smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me 
Ra­dos­ne chwile we wspom­nieniach ukryte może powrócą Smu­tek powrócił życie nie szczędzi bólu ta­kie już bywa Trud­niej wzle­cieć, gdy ma się raz po raz ury­wane pióra. -Elizabetta
ra­­ne-chwile-we-wspom­nieniach-ukryte-może-powrócą-smu­tek-powrół-życie-nie szczędzi-bólu-­kie-już-bywa-trud­niej-wzle­cieć-gdy