za­całuj mój strach na­wilż go wil­go­cią warg spe­net­ruj dogłębnie przesącz za­pachem two­jego ciała ug­nieć i zag­ryź szczy­tuj krzycząc kryjąc twarz w mok­rych od po­tu włosach moich po po­duszce rozrzuconych zacałuj za­całuj mój strach że nie będziesz już blis­ko mnie więcej 


za­całuj-mój-strach-na­wilż-go wil­go­ą-warg-spe­net­ruj-dogłębnie-przesącz-za­pachem-two­jego-ciała-ug­nieć-i zag­ryź
littlemessza­całujmójstrachna­wilżgo wil­go­ciąwargspe­net­rujdogłębnieprzesączza­pachemtwo­jegociałaug­nieći zag­ryźszczy­tujkrzycząckryjąctwarzw mok­rychod po­tuwłosachmoichpopo­duszcerozrzuconychzacałujżenie będzieszjużblis­komniewięcej za­całuj mójmój strachstrach na­wilżna­wilż go wil­go­ciągo wil­go­cią wargwarg spe­net­rujspe­net­ruj dogłębniedogłębnie przesączprzesącz za­pachemza­pachem two­jegotwo­jego ciałaciała ug­niećug­nieć i zag­ryźi zag­ryź szczy­tujszczy­tuj krzycząckrzycząc kryjąckryjąc twarztwarz w mok­rychw mok­rych od po­tuod po­tu włosachwłosach moichmoich popo po­duszcepo­duszce rozrzuconychrozrzuconych zacałujzacałuj za­całujza­całuj mójmój strachstrach żeże nie będziesznie będziesz jużjuż blis­koblis­ko mniemnie więcej za­całuj mój strachmój strach na­wilżstrach na­wilż go wil­go­ciąna­wilż go wil­go­cią warggo wil­go­cią warg spe­net­rujwarg spe­net­ruj dogłębniespe­net­ruj dogłębnie przesączdogłębnie przesącz za­pachemprzesącz za­pachem two­jegoza­pachem two­jego ciałatwo­jego ciała ug­niećciała ug­nieć i zag­ryźug­nieć i zag­ryź szczy­tuji zag­ryź szczy­tuj krzyczącszczy­tuj krzycząc kryjąckrzycząc kryjąc twarzkryjąc twarz w mok­rychtwarz w mok­rych od po­tuw mok­rych od po­tu włosachod po­tu włosach moichwłosach moich pomoich po po­duszcepo po­duszce rozrzuconychpo­duszce rozrzuconych zacałujrozrzuconych zacałuj za­całujzacałuj za­całuj mójza­całuj mój strachmój strach żestrach że nie będzieszże nie będziesz jużnie będziesz już blis­kojuż blis­ko mnieblis­ko mnie więcej 

szma­ragd błyszczy, a ciem­ność trwoży, pod­niebienie twe pachnie kon­wa­lią. pan bóg na nas pat­rzy jak z loży... ach, po­całuj mnie, po­całuj, Natalio  -lovely-girl
szma­ragd-błyszczy-a ciem­ność-trwoży-pod­niebienie-twe-pachnie-kon­wa­lią-pan bóg-na nas-pat­rzy-jak z loży-ach-po­całuj-mnie
Nie mów nic a tylko całuj, całuj dziewczę ukochane i uśmiechnij się gdy jutro zwiędną róże dziś zerwane. -Anonim
nie-mów-nic-a-tylko-całuj-całuj-dziewczę-ukochane-i-uśmiechnij-ę-gdy-jutro-zwiędną-róże-dziś-zerwane
Nie bój się. Strach to tchórz. Wyrzuć go z ser­ca już. Chwyć w swe ręce te­raz piłę i poćwiar­tuj ścier­wo zgniłe, nie bój się ... ... nig­dy więcej już. -Moon G
nie-bój-ę-strach-to tchórz-wyrzuć-go-z-ser­ca-już-chwyć-w swe-rę-te­raz-piłę-i-poćwiar­tuj-ścier­wo-zgniłe-nie bój ę